Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Zoznam tlačív a formulárov
1. Priznanie k dani za predajné automaty
2. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
3. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
4. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
5. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
6. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
7. Žiadosť FO - uzávierka MK
8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
10. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
13. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
14. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
16. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
17. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka  
18. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)  
19. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  
21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  
24. Žiadosť o dotáciu  
25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby  
26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
27. Žiadosť o odpis z registra trestov
28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti  
31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  
33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni  
34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  
35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby  
37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  
40. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  
41. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  
42. Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie  
43. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  
44. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  
45. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  
46. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  
47. Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní  
48. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  
49. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soc. služby ZPSaDSS MLM
50. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy opatrovateľská a odľahčovacia
51. Žiadosť o uzavretrie manželstva
52. Žiadosť o výpis z registra trestov
53. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
54. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
55. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  
56. Žiadosť o vyhľadanie dokladov  
57. Žiadosť o vyvlastnenie
58. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
59. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
60. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
61. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  
62. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  
63. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
64. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
65. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
66. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
67. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
68. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
69. žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta  
70. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
71. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
72. žiadosť o prijatie do DJM
73. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2  
74. žiadosť o vrátenie dane/poplatku
75. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
76. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR  
77. žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú  
78. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku - občan
79. žiadosť o zníženie – zrušenie poplatku podnikateľ, práv. osoba  
80. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
81. Čestné vyhlásenie FO
82. Čestné vyhlásenie PO
83. Dohoda na podanie priznania k DzN pri podielovom spoluvlastníctve
84. Doplnenie podania  
85. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
86. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí  
87. Hlásenie o sťahovaní - vzor
88. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
89. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  
90. Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
91. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
92. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  
93. Návrh na vyvlastnenie  
94. Návrh na zrušenie trvalého pobytu  
95. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
96. Nahlásenie čiernej skládky
97. Odhlasovací lístok - vzor
98. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
99. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
100. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
101. Ohlásenie drobnej stavby  
102. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  
103. Ohlásenie reklamnej stavby  
104. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  
105. ohlásenie stavebných úprav bytu  
106. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
107. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
108. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
109. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
110. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
111. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
112. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
113. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
114. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
115. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
116. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
117. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
118. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
119. Oznámenie o začatí stavby  
120. Oznámenie o zmene /uvedení do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  
121. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
122. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
123. oznámenie o zrušení prevádzkarne
124. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
125. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
126. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  
127. Oznamovacia povinnosť športového podujatia  
128. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
129. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
130. Prihláška dieťaťa do materskej školy  
131. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
132. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
133. Priznanie k dani z nehnuteľností FO a PO
134. Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
135. Priznanie k dani za psa
136. Priznanie k dani za ubytovanie  
137. Priznanie k miestnemu poplatku - občan  
138. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba  
139. Súhlas fyzickej osoby na poskytnutie odľahčovacej služby  
140. Súhlas so spracovaním osobných údajov
141. Vyúčtovanie dotácie    
142. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
143. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
144. Vzor loga mesta pre dotácie  
145. Zápis o úmrtí
146. Zápis o narodení
147. Zápis o uzavretí manželstva