Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Služby občanom podľa oddelení MsÚ

Služby občanom podľa oddelení MsÚVyberte:

Odbor organizačný
 • Hlavná kontrolórka
 • Kancelária vedenia mesta
 • Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby
 • Odbor organizačný
 • Odbor právny
 • Odbor rozvoja mesta
 • Odbor sociálny
 • Odbor správy mesta
 • Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry
 • Prednosta Mestského úradu
 • Referát hlavného architekta
 • Referát riadenia ľudských zdrojov
 • Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
Matričný úrad
 • Oddelenie interných služieb
 • Oddelenie informatiky
 • Matričný úrad
 • Ohlasovňa pobytu - evidencia obyvateľov, overovanie podpisov a listín
 • Všetky
Vybrať

Odbor organizačný

Odbor, vedúci odboru: Mgr. Kudláček Jaromír

Matričný úrad

Oddelenie, vedúca oddelenia: Almanová Dana

Služby a tlačivá

1. Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši alebo na matriku. Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka, resp. notárom splnomocnená osoba.
 Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne (bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania a pod.), nesmie sa použiť písací nástroj, ktorý je možné zmazaním, či gumovaním zmeniť (tzn. nie ceruzou, nie atramentovým perom, nie keramickým perom, ale musia byť vyplnené napr. guličkovým perom, strojom).
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, alebo pas
- Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo)
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  - vypísanie žiadosti na počkanie
- doručenie výpisu či odpisu žiadateľovi – do cca 2 týždňov
Poplatok:  - 2,00 € - za overenie správnosti údajov uvedených na žiadosti
- kolok v hodnote 4 € nalepený na predpísanom mieste žiadosti
Poplatok 2,00 € sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ, kolok v hodnote 4 € si prinesie klient.
Prílohy:    
Žiadosť o výpis z registra trestov - vzor
Žiadosť o odpis z registra trestov - vzor
Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v Klientskom centre dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť, nalepiť kolok a podať.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o výpis z registra trestov
  Žiadosť o odpis z registra trestov

2. Rodinná slávnosť - jubilejný sobáš

Slávnosť jubilejného sobáša (strieborná svadba – 25. výročie sobáša, zlatá svadba – 50. výročie sobáša, diamantová svadba – 60. výročie sobáša) je vykonávaná na základe žiadosti jubilantov alebo ich príbuzných v obradnej miestnosti MsÚ alebo návštevou v rodine jubilantov.
Potrebné doklady: - sobášny list jubilantov
- životopis jubilantov – prierez ich spoločnou životnou cestou
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia: do 1 mesiaca od podania žiadosti
Poplatok:  bez poplatku

3. Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
Potrebné doklady:
- právoplatné súdne rozhodnutie
- doplňujúce matričné doklady
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  1 mesiac
Poplatok:
- bez poplatku - návrat k predchádzajúcemu priezvisku po rozvode manželov do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku
- 5 € - vystavenie nového matričného dokladu
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

4. Určenie otcovstva plnoletých rodičov pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením podľa zákona o rodine v platnom znení.
Maloletí rodičia určujú otcovstvo pred okresným súdom
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz matky a otca,
- právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená),
- úmrtný list, ak je matka vdova.
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku

5. Uvítania dieťaťa do života

Poverený zamestnanec mestského úradu pripravuje pre novorodené dieťa s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš spravidla do 3 mesiacov života dieťaťa rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života. Slávnosť sa vykonáva individuálne pre každé dieťa na základe písomnej pozvánky adresovanej rodičom dieťaťa, spravidla podľa adresy trvalého pobytu matky dieťaťa, v obradnej miestnosti mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné na základe dohody s rodičmi dieťaťa vykonať aj hromadne pre viacej detí.
Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné vykonať na základe žiadosti rodičov dieťaťa adresovanej mestskému úradu aj pre dieťa, ktoré nie je občanom mesta – nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš za poplatok schválený mestským zastupiteľstvom.
Potrebné doklady:  v prípade dieťaťa, ktoré nie je občanom mesta - rodný list dieťaťa
-občiansky preukaz rodiča
Vybavuje:   pult č. 4 v Klientskom centre – overovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  do 3 mesiacov života dieťaťa
Poplatok:
- bez poplatku - pre dieťa, ktoré je občanom mesta
- 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním rodinnej slávnosti uvítania dieťaťa do života pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne mestského úradu.

6. Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzavretie manželstva v obradnej miestnosti v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Liptovskom Mikuláši sa sobáše konajú v stredu v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. a v sobotu v čase od 13,00 hod. do 19,00 hod. v obradnej miestnosti mestského úradu. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa občiansky obrad uzavretia manželstva nevykonáva.
Na žiadosť snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva aj mimo obradnej miestnosti za poplatok po predchádzajúcej dohode a posúdení vhodnosti miesta obradu s matrikárkou.
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta, kde sa nachádza kostol, v ktorom bude manželstvo uzavreté.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list, vykoná zápis do knihy manželstiev a vystaví oznámenie o uzavretí manželstva, ktoré zašle na obecný alebo mestský úrad do miesta trvalého pobytu manželov.
Potrebné doklady:
- žiadosť o uzatvorenie manželstva - vzor,
- rodný list obidvoch snúbencov,
- občianske preukazy obidvoch snúbencov,
- rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode,
- vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky,
- v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému.
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
- rodný list,
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
- doklad o štátnom občianstve,
- doklad o pobyte,
- potvrdenie o osobnom stave,
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený,
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:
• Správne poplatky v zmysle zákona o správnych poplatkoch:
a) bez poplatku - Uzavretie manželstva medzi občanmi SR pred príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
b) 70,00 € - Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
c) 200,00 € - Uzavretie manželstva medzi cudzincami
d) 200,00 € - Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
e) 20,00 € - Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
f) 20,00 € - Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
g) 20,00 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
h) 70 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
i) 35 € - Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
Pozn: Od správnych poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od poplatkov podľa písmena e) a f) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matičným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
• Poplatok schválený Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši:
- 66 € - Poplatok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo určenej obradnej miestnosti
 Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni MsÚ.
Prílohy:  
- Žiadosť o uzavretie manželstva - vzor - tlačivo slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v Klientskom centre dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a podať
- Poučenie snúbencov - vzor  - ako súčasť žiadosti o uzavretie manželstva

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o uzavretrie manželstva

7. Vedenie osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ku ktorým došlo v cudzine u slovenských občanov:
- narodenie dieťaťa v cudzine,
- uzatvorenie manželstva v cudzine,
- úmrtie občana v cudzine.
Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.
UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list,  sobášny list alebo úmrtný list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
Potrebné doklady:
- rodný list z cudziny,
- sobášny list z cudziny,
- úmrtný list z cudziny,
- rodný list štátneho občana SR,
- občiansky preukaz,
- pri rodnom a úmrtnom liste aj sobášny list ak táto skutočnosť nastala.
Vybavuje:  Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia: spísanie zápisu na počkanie
Poplatok:  bez poplatku
Prílohy:  - Zápis o uzavretí manželstva   - vzor
- Zápis o narodení  - vzor
- Zápis o úmrtí - vzor 
Tlačivá slúžia len ako vzor, ktorý si doma vypísaný môžete priniesť na matričný úrad, matričný úrad však tlačivo musí opätovne vypísať strojom a tak odoslať.

  PRÍLOHY:
  Zápis o uzavretí manželstva
  Zápis o narodení
  Zápis o úmrtí
  Zápis o úmrtí

8. Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana pre účely uzavretia manželstva

Osvedčenie o právnej spôsobilosti pre účely uzavretie manželstva v cudzine sa nevydáva, nahrádza ho čestné vyhlásenie urobené pred notárom.
Rodný list, vyhlásenie žiadateľa pred notárom musí mať príslušné overenia (vyžadované tou krajinou, v ktorej sa manželstvo uzatvára).
Matričný úrad vydáva potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine, kde potvrdzuje, že Slovenská republika od 1. 2. 2006 nevydáva toto osvedčenie.
Potrebné doklady:
- rodný list,
- platný občiansky preukaz.
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre 
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:5,00 €

9. Vykonanie poslednej rozlúčky so zosnulým

Občiansky obrad poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonáva v Dome smútku, vo výnimočných prípadoch aj v rodinnom dome zosnulého.
Pozostalí vybavujúci tento obrad komunikujú po zapísaní úmrtia občana s pohrebnými službami a s povereným zamestnancom Verejnoprospešných služieb v Liptovskom Mikuláši (ďalej len VPS), ktoré smútočnú rozlúčku v Dome smútku organizujú. Tento poverený zamestnanec VPS pripravuje obrad poslednej rozlúčky so zosnulým na základe žiadosti pozostalých, pričom akceptuje ich požiadavky, pripravuje smútočnú reč a odobierku od obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, zabezpečuje aj účinkujúcich na občianskom obrade -  poslanca – rečníka, speváka, hudobníka a recitátora.
Na žiadosť pozostalých zamestnanec organizujúci smútočnú rozlúčku pripraví smútočnú rozlúčku a vykoná ju aj na cirkevnom pohrebe.
Obrad poslednej rozlúčky sa vykonáva pre občanov mesta Liptovský Mikuláš bez poplatku.
Obrady poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonávajú podľa potreby, spravidla v pracovných dňoch v týždni.
Potrebné doklady: podklady pre spracovanie smútočnej rozlúčky
Vybavuje:   Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš
Doba vybavenia:  do 24 hodín
Poplatok:   bez poplatku
- bez poplatku – zosnulý občan s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš
- 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním občianskeho obradu poslednej rozlúčky so zosnulým pre zosnulého, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
Poplatok sa uhrádza v Dome smútku Pohrebným a cintorínskym službám mesta Liptovský Mikuláš.

10. Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho), úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  do 3 dní
Poplatok:   5 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

11. Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, v obvode ktorého nastalo úmrtie. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ďalej vystaví oznámenie o úmrtí pre - sociálnu poisťovňu, daňový úrad, okresný súd, register obyvateľov, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  a toto oznámenie aj odošle príslušným inštitúciám.  
Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa vydávajú príslušné pohrebné služby zabezpečujúce pohreb zosnulého.
Potrebné doklady:
- List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár 3 x – 2 tlačivá pre matriku a 1 pre pozostalých
- Občiansky preukaz zomrelého
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku

12. Zápis narodenia do matriky

Narodenie dieťaťa nahlási zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa dieťa narodilo matričnému úradu, v obvode ktorého sa zdravotnícke zariadenie nachádza. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, pridelí rodné číslo, vystaví rodný list, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej vystaví oznámenie o narodení pre zdravotnú poisťovňu (preukaz poistenca si  vybaví v poisťovni sama matka), oznámenie pre obec, v ktorej má matka dieťaťa trvalý pobyt. Matka dieťaťa na základe tohto oznámenia musí prihlásiť dieťa na konkrétnu adresu.
Potrebné doklady:
• Dieťa narodené v platnom manželstve:
- občiansky preukaz rodičov
- sobášny list
• Dieťa narodené slobodnej matke:
- občiansky preukaz
• Dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz
• Dieťa narodené vdove:
- úmrtný list zosnulého manžela,
- občiansky preukaz.
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  na počkanie – zápis novorodeného dieťaťa do matriky
Poplatok:
- bez poplatku – zápis novorodeného dieťaťa do matriky

13. Zmena mena alebo zmena priezviska

Matričný úrad vykonáva zmenu mena:
a) cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
b) mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
c) mena z dôvodu zmeny pohlavia.
Matričný úrad vykonáva zmenu priezviska:
a) po rozvode manželstva (od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva do 3. mesiacov bezplatne)
b) po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
c) spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
d) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
e) dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
f) z dôvodu zmeny pohlavia
g) maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení na priezvisko určené pre ich ostatné deti
h) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.
Matričný úrad vykonáva zápis o určení druhého a tretieho mena pre dieťa aj dospelú osobu, zrušenie zápisu druhého a tretieho mena a zmenu poradia mien.
Žiadosti o zmenu mien a priezvisk sa spisujú na matričnom úrade.
Potrebné doklady:
- žiadosť o zmenu mena a priezviska vydaná a spísaná na matričnom úrade
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  15 dní
Poplatok:   - nový rodný list – 5 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.