Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Služby občanom podľa oddelení MsÚ

Služby občanom podľa oddelení MsÚVyberte:

Kancelária vedenia mesta
 • Hlavná kontrolórka
 • Kancelária vedenia mesta
 • Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby
 • Odbor organizačný
 • Odbor právny
 • Odbor rozvoja mesta
 • Odbor sociálny
 • Odbor správy mesta
 • Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry
 • Prednosta Mestského úradu
 • Referát hlavného architekta
 • Referát riadenia ľudských zdrojov
 • Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
Všetky
 • Referát pre zástupcov primátora
 • Všetky
Vybrať

Kancelária vedenia mesta

Kancelária, vedúca kancelárie: Mgr. Mitrengová Lenka

Služby a tlačivá

1. Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta

Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
Žiadosť má obsahovať:
-- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
Podanie žiadosti:
-- osobne na sekretariáte primátora
-- telefonicky
-- e-mailom.

2. Správy, informácie pre média a verejnosť

Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.