Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Čo potrebujete vybaviť?

Čo potrebujete vybaviť?

Vyberte si službu:

Všetky
 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 • Ambulancia, ordinačné hodiny
 • Ambulantný predaj
 • Územné rozhodnutie
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 • bytové domy, autobusové zástavky, pešie zóny
 • chodníky, cesty, parkoviská, protipovodňové kanály
 • daň z nehnuteľností
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za predajné automaty
 • daň za psa
 • daň za ubytovanie
 • dieťa detské jasle
 • Doplnenie podania
 • dotácia, finančný príspevok, žiadosť, vyúčtovanie dotácie, šport, mládež
 • dozorovanie, inžinierska činnosť, investičná príprava
 • Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne
 • Evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov / SHR /
 • Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
 • Finančná zábezpeka
 • fond prevádzky údržby a opráv
 • ihriská, spevnené plochy, sadové úpravy
 • Informácia o výške dlžnej sumy z kúpnej ceny za prevod bytu do vlastníctva
 • investície, kanalizácia, plynovod, vodovod,
 • Jednorazová dávka
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Konanie verejného zhromaždenia občanov
 • kontrola
 • kultúrne podujatia, oznamovacia povinnosť
 • miestny poplatok za komunálny odpad
 • miestny rozhlas v prímestských častiach mesta
 • Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu
 • Nájom a výpožička pozemku z vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2(vrátane)
 • Neoprávnené užívanie bytu cudzími osobami
 • obchodná verejná súťaž na predaj majetku mesta (pozemky, stavby)
 • Odhlásenie pobytu
 • Odľahčovacia služba
 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
 • Ohlásenie reklamnej stavby ( najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 – drobné stavby)
 • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • ohlásenie stavebných úprav bytu
 • opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
 • Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta
 • Osvedčovanie pravosti podpisov a listín
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
 • Oznámenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
 • Oznámenie o začatí stavby
 • Oznámenie o zmene /uvedení do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
 • Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov
 • Podnety
 • poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
 • Poskytovanie služieb
 • Poskytovanie sociálnej služby
 • Potvrdenie o trvalom pobyte
 • Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu
 • Potvrdenie o trvalom pobyte k žiadostiam
 • Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie
 • Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš
 • Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni
 • Predaj ( zámena) majetku mesta Liptovský Mikuláš
 • predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb
 • Prehlásenie pobytu v rámci mesta
 • Prenájom nebytových priestorov
 • prevádzka v kultúrnych domoch v prímestských častiach mesta
 • Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba
 • Prevod bytu vo vlastníctve mesta do vlastníctva nájomcu bytu
 • Prihlásenie na prechodný pobyt
 • Prihlásenie na trvalý pobyt
 • prihláška dieťaťa do materskej školy
 • Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 • Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)
 • Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)
 • Reklamno-propagačné podujatia spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh umiestnenie informačného stánku
 • Rodinná slávnosť - jubilejný sobáš
 • rokovacie konanie so zverejnením, súťaž návrhov
 • Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
 • Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
 • Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby
 • Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
 • Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
 • Rozhodnutie o vyvlastnení
 • Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby
 • Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia
 • Rozkopávka miestnej komunikácie (jej súčastí)
 • Sociálna služba - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (SOS hodinky)
 • Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách
 • Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 • správny poplatok za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
 • Správy, informácie pre média a verejnosť
 • Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
 • Stanovisko k vzniku spoločného nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
 • Stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunálneho odpadu
 • Stanovisko mesta k prihláseniu sa občana na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
 • Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov
 • Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
 • Stavebné povolenie
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 • Sťažnosť
 • trafostanice, verejné osvetlenia, sadové úpravy
 • Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát
 • Umiestnenie vecí na miestnej komunikácii a jej súčastiach
 • Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
 • Určenie otcovstva plnoletých rodičov pred alebo po narodení dieťaťa
 • Určenie podmienok úpravy miestnych komunikácií po haváriách
 • Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
 • Uvítania dieťaťa do života
 • Uzavretie manželstva
 • Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie
 • Vedenie osobitnej matriky
 • verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie bez zverejnenia
 • Vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóne)
 • Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana pre účely uzavretia manželstva
 • Vydanie rybárskeho lístka
 • Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
 • vyjadrenie k vydaniu osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva
 • Vykonanie poslednej rozlúčky so zosnulým
 • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu
 • Vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú
 • Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho), úmrtného listu
 • Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR
 • Zápis úmrtia do matriky
 • Zápis narodenia do matriky
 • Zmena mena alebo zmena priezviska
 • Zmena sídla prevádzkarne
 • Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín
 • zmluva o vecnom bremene
 • zmluva o záložnom práve
 • Zriadenie letnej terasy na verejnom priestranstve
 • Zriadenie vyhradeného parkoviska
 • Zriaďovanie vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 • Zrušenie prevádzky
 • Zrušenie trvalého pobytu
 • Zrušenie záložného práva na byt zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš v katastri nehnuteľností
 • šport, oznamovacia povinnosť, športové podujatie
 • Žiadosť o POVOLENIE stacionárneho ZDROJA - malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 • Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 • Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie
 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Žiadosť o SÚHLAS na vydanie POVOLENIA STAVBY malého ZDROJA znečisťovania ovzdušia (MZZO)
 • Žiadosť o súhlas na trvalé užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
 • Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² (jednoduchá stavba)
 • Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
 • Žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla) budove
 • Žiadosť o výrub drevín na súkromnom pozemku
 • Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
 • Žiadosť o vyhľadanie dokladov
 • Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov
 • Žiadosť o zmenu súpisného čísla (orientačného čísla) budovy
 • Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
 • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla) budovy
 • žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
 • žiadosť o vrátenie dane/poplatku
 • žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
 • žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania
Vybrať

Všetky

Služby a tlačivá

1. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
Potrebné doklady :
-- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
-- projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje
---- súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
---- situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
---- stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
---- ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
-- doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.
-- Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.
Poplatok: zákon o správnych poplatkoch - príloha

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  

2. Ambulancia, ordinačné hodiny

- schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
Formulár:
-
 oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

  PRÍLOHY:
  oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia

3. Ambulantný predaj

Názov úradného procesu:
Povolenie na ambulantný predaj.
Popis:
Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. V meste sa môžu ambulantne predávať:
- knihy, periodická a neperiodická tlač,
- drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- ovocie, zelenina a priesady zeleniny,
- kvetiny a priesady kvetín,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
Ambulantný predaj pri cestách a diaľnici mimo mesta sa zakazuje. Z tohto zákazu sú vyňaté parkoviská, odpočívadlá a čerpadlá. Žiadosť o ambulantný predaj je potrebné uplatniť na Mestskom úrade pred začatím predaja.
Formulár:
Žiadosť o ambulantný predaj na súkromnom pozemku.
Oznámenie o ambulantnom predaji na verejnom priestranstve.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana,
- doklad o oprávnení na podnikanie,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
- doklad o nadobudnutí tovaru.
Lehota vybavenia:
Do termínu začatia ambulantného predaja.
Poplatky:
Poplatok podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov (VPP) v meste (FO)
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb v meste Liptovský Mikuláš (PO)

  LISTINNE:
  Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku

  OSOBNE

4. Územné rozhodnutie
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomného návrhu.
Potrebné doklady :
-- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
-- situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,
-- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
-- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
-- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
-- doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu. Poplatok - zákon o správnych poplatkoch - príloha

  PRÍLOHY:
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia  

5. bytové domy, autobusové zástavky, pešie zóny

6. chodníky, cesty, parkoviská, protipovodňové kanály

7. daň z nehnuteľností

Pozemky
- predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy
Stavby
- predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie s príslušenstvom, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu a ostatné stavby.
Byty
- predmetom dane sú byty a nebytové priestory. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného roka, zmeny sa nahlasujú do 31.1. príslušného roka. Platenie dane ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a u právnických osôb ako 333,00 €, je možné v 2 splátkach.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Priznanie k dani z nehnuteľnosti (FO)
Priznanie k dani z nehnuteľnosti (PO)

  LISTINNE:
  Priznanie k dani z nehnuteľností FO a PO
  žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
  žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
  Dohoda na podanie priznania k DzN pri podielovom spoluvlastníctve

  OSOBNE

8. daň za nevýherné hracie prístroje

predmetom dane za NHP sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. NHP sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – PO – VII. Oddiel Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

  LISTINNE:
  Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

  OSOBNE

9. daň za predajné automaty

- predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – PO – VI. Oddiel Priznanie k dani za predajné automaty

  LISTINNE:
  Priznanie k dani za predajné automaty

  OSOBNE

10. daň za psa

- daň platí vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov, výška poplatku sa určuje podľa miesta trvalého pobytu (občan) alebo kde je pes využívaný na stráženie (podnikateľ). Sadzba dane aj za každého ďalšieho psa je rovnaká. Splatnosť dane je do 31.5. bežného roka

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - FO - V.oddiel - Priznanie k dani za psa
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - PO - V.oddiel - Priznanie k dani za psa

  LISTINNE:
  Priznanie k dani za psa

  OSOBNE

11. daň za ubytovanie

K plateniu dane za ubytovanie je ubytovateľ povinný sa prihlásiť do 30 dní od začatia poskytovania ubytovacích služieb. Daň sa vyberá bez vyrubenia na základe podaného Hlásenia k miestnej dani za ubytovanie a platí sa štvrťročne. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby. Daň sa vyberá za prenocovanie, od dane sú oslobodené osoby do 10 rokov veku. Ubytovateľ podáva aj 0 hlásenie. 
Povinnosťou ubytovateľa je zároveň podať Hlásenie k poplatku za komunálne odpady – počet ubytovaných hostí. Ubytovateľ poplatok za komunálne odpady platí na základe rozhodnutia, ktoré mu vygeneruje správca dane.
 


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie (FO)
Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie (PO)

  LISTINNE:
  Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
  Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
  Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí  
  Priznanie k dani za ubytovanie  

  OSOBNE

12. dieťa detské jasle

Názov úradného procesu:
Prijatie dieťaťa do detských jaslí
Popis:
Detské jasle je výchovné zariadenie s liečebno preventívnou starostlivosťou, v ktorom sa s deťmi pracuje hravými metódami. Predstavuje prvý článok výchovno-vzdelávacej sústavy. Kvalifikované detské sestry sa starajú o zdravý telesný, duševný vývoj a harmonický rozvoj detí vo veku od 6. mesiacov do 3. rokov. Úlohou DJ je nadviazať na starostlivosť v rodine a doplňovať ju, obohacovať a pôsobiť na správny vývin dieťaťa. Detské jasle poskytujú aj „opatrovateľskú službu“ pre deti do 4. rokov, ktorá je spoplatňovaná 1,66 €.
Úhrada je nasledovná:
- stály poplatok za pobyt dieťaťa v Detských jasliach inštrukčných mesta Liptovský Mikuláš vo výške 250 eur/mes
- stály poplatok za pobyt: 
 -- počas adaptačnej doby vo výške 130 eur/mes
 -- pri dosiahnutí 3 rokov veku dieťaťa, kedy končí rodičom poberanie rodičovského   príspevku, sa upravuje stály poplatok na sumu 70 eur/mes max. do 31.08. v bežnom kalendárnom roku
- úhradu platby stáleho poplatku za pobyt a stravné za bežný mesiac preddavkovo vždy do 20. dňa v mesiaci, výška úhrady za stravné je 1,3 €/deň
 
Formulár:
Evidenčný list k prijatiu dieťaťa do detských jaslí.
Potrebné doklady pri podávaní:
Vyplnený evidenčný list dieťaťa.
Lehota vybavenia:
V deň podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správaneho poplatku.

  PRÍLOHY:
  žiadosť o prijatie do DJM

13. Doplnenie podania  PRÍLOHY:
  Doplnenie podania  

14. dotácia, finančný príspevok, žiadosť, vyúčtovanie dotácie, šport, mládež

V zmysle VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2023/VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta, možno poskytnúť právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta a súčasne na jeho území rozvíjajú významné aktivity v oblasti športu, telovýchovy a mládežníckej činnosti finančný príspevok. Žiadosti o finančný príspevok je možné podať do 10. augusta na nasledujúci kalendárny rok alebo v zmysle vyhlásenej Grantovej výzvy v aktuálnom kalendárnom roku v zmysle platného VZN. Finančný príspevok je potrebné vyúčtovať v zmysle uzavretej zmluvy na predpísaných tlačivách.


  PRÍLOHY:
  Vzor loga mesta pre dotácie  
  príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
  Vyúčtovanie dotácie    
  Žiadosť o dotáciu  

15. dozorovanie, inžinierska činnosť, investičná príprava

16. Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne

- predmetom je evidencia oznámení o dočasnom uzavretí obchodu/prevádzkarne na území Mesta Liptovský Mikuláš
Formulár:
- vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa, adresu prevádzkarne, dobu dočasného uzavretia/

17. Evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov / SHR /

Na základe ohlásia Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka (ďalej len „SHR“) do evidencie SHR, o  čom mu vydá osvedčenie. 
Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.
a) Žiadosť o zápis do evidencie SHR 
Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch a na vodných plochách.
Prílohy k žiadosti: 
- list vlastníctva, výpis z evidencie nehnuteľností alebo iný doklad o vlastníctve pozemku na ktorom bude činnosť SHR vykonávaná,
- údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú,
- doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie vo výške 6,50 € podľa položky 142 a) zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
 
b) Oznámenie o zrušení činnosti SHR
Zrušenie zápisu do evidencie SHR sa vykoná na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu zrušenia.
Potrebné doklady: 
 - originál vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 
c)  Žiadosť o zmenu údajov v osvedčení o zápise do evidencie SHR
Pri zmene adresy sídla, mena SHR, zmene adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať. 
Prílohy k žiadosti: 
- doklad o zmene mena, trvalého pobytu, ...
- doklad o zaplatení správneho poplatku za zmenu v osvedčení o zápise SHR vo výške 1,50 € podľa položky 142 b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov 
 
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk, robert.smitka@mikulas.sk
Lehota vybavenia: do 15 dní 
Poplatok:   6,50 € - vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie  
1,50 € - zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR 
Zákony: Zákon č. 105/1990 Zb. v neskoršom znení o súkromnom podnikaní občanov. 
Prílohy: žiadosť o zápis do evidencie SHR
oznámenie o zrušení činností SHR 
žiadosť o vykonanie zmeny v  osvedčení o  zápise v evidencii SHR
 


  PRÍLOHY:
  žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR  
  oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
  žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)  

18. Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o pridelenie bytu
-- tlačivo
-- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
-- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  

19. Finančná zábezpeka

Finančné prostriedky získané zo zloženej finančnej zábezpeky sú vedené na osobitnom bankovom účte. Uvedené finančné prostriedky môžu byť použité výhradne na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Povinnosť zloženia zábezpeky vzniká pred podpisom nájomnej zmluvy, resp. pred prevzatím bytu novým nájomcom. 
 1. Pri pridelení bytu do nájmu budúci nájomca zloží na osobitný účet mesta, prípadne priamo do pokladne mesta zábezpeku vo výške 3-mesačného nájomného a to v lehote, ktorá nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, resp. pred prevzatím bytu.
 2. Pri opakovanom pridelení už užívaného bytu do nájmu osobe, ktorá predmetný byt užíva a nebola doteraz uhradená zábezpeka, je výška zábezpeky stanovená vo výške 1-mesačného nájomného.
 3. V prípade výmeny bytov medzi nájomcami, bude nájomcom už uhradená zábezpeka za doteraz užívaný byt započítaná do sumy zábezpeky za vymieňaný byt. V prípade vyššej sumy zábezpeky za vymieňaný byt je nájomca povinný rozdiel doplatiť pred podpísaním nájomnej zmluvy, resp. pred prevzatím bytu. V prípade, že výška zábezpeky za vymenený byt je nižšia, rozdiel bude nájomcovi vyplatený na účet nájomcu, a to v lehote do 30 dní od odovzdania pôvodne užívaného bytu. Ak nájomca do výmeny bytov nemal uhradenú zábezpeku, túto uhradí vo výške mesačného nájomného vymieňaného bytu. 

20. fond prevádzky údržby a opráv

Tvorba a použitie fondu prevádzky údržby a opráv.
 
Fond prevádzky, údržby a opráv sa používa na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.
Účelom fondu opráv je vytvárať finančné zdroje pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje k údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby.
Fond opráv možno použiť na údržbu nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich rekonštrukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. Finančné prostriedky fondu opráv je možné použiť aj na vylepšenie technického a estetického stavu objektov a blízkeho okolia ohraničeného hranicou zastavaného pozemku, príp. bližším okrajom najbližšieho verejného chodníka, resp. komunikácie. 
 
Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním si hradí nájomca podľa ustanovení nájomnej zmluvy a  nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.

21. ihriská, spevnené plochy, sadové úpravy

22. Informácia o výške dlžnej sumy z kúpnej ceny za prevod bytu do vlastníctva

Zistenie zostatku nesplatenej kúpnej ceny za prevod bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a pozemku na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu, ktorú žiadateľ uzavrel s mestom Lipt. Mikuláš.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o oznámenie výšky dlžnej sumy z nesplatenej kúpnej ceny za prevod bytu do vlastníctva s uvedením čísla zmluvy
-- súhlas k použitiu osobných údajov žiadateľa

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

23. investície, kanalizácia, plynovod, vodovod,

24. Jednorazová dávka

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa  s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, a to najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
 
Formulár:
Žiadosť o jednorazovú dávku. 
 
Potrebné doklady pri podaní:
- rozhodnutie o poskytnutí dávky a príspevkov k dávke o pomoci v hmotnej núdzi, potvrdenie z ÚPSVaR o výške poskytnutých dávok a príspevkov, 
- preukázané skutočné náklady (pokladničné doklady). 
 
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
 
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
 
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
Smernica primátora mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 20.11.2015, ktorá upravuje podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky.


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  

25. Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomného návrhu
Potrebné doklady :
-- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
-- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
-- ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
-- geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
-- ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie,
-- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
-- ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.
Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha

  PRÍLOHY:
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  

26. Konanie verejného zhromaždenia občanov

Názov úradného procesu:
Písomné oznámenie o verejnom zhromaždení občanov.
Popis:
Za verejné zhromaždenie sa považujú zhromaždenia konané za účelom výmeny informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenia sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie. Zhromaždenie sa musí oznámiť mestu písomne tak, aby aspoň 5 dní vopred bolo doručené na Mestský úrad.
Oznamovacej povinnosti nepodliehajú:
- zhromaždenia usporadúvané právnickými osobami prístupné len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným členom,
- zhromaždenia usporadúvané cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania,
- zhromaždenia konané v obydliach občanov,
- zhromaždenia menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch.
Formulár:
Oznámenie o zhromaždení občanov doručené na Mestský úrad.
V oznámení musí zvolávateľ uviesť:
- účel zhromaždenia, deň a miesto jeho konania a čas začatia a predpokladaný čas ukončenia,
- predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia,
- počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia,
- meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa, u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana, v prípade právnickej osoby preukaz totožnosti toho kto je splnomocnený v tejto veci konať,
- ak sa má zhromaždenie konať pod šírim nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.
Lehota vybavenia:
V deň podania písomného oznámenia.
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.

  PRÍLOHY:
  Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
  Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba

27. kontrola

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastniť aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Pod kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä:

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta
- kontrola príjmov a výdavkov mesta
- kontrola finančných operácii mesta
- kontrola vybavovania sťažností a petícii občanov
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
- kontrola plnenia všeobecných záväzných nariadení mesta
- kontrola plnenia interných predpisov mesta

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

- mestský úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
- právnické osoby v ktorých má mesto majetkovú účasť
- iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, návratné resp. nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

28. kultúrne podujatia, oznamovacia povinnosť

Názov úradného procesu:
Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta (FO)
Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta (PO)

  LISTINNE:
  Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  

  OSOBNE

29. miestny poplatok za komunálny odpad

- poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je fyzická osoba podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu, právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území na iný účel ako je podnikanie a podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Poplatok sa platí aj za hostí ubytovaných v ubytovacích zariadeniach (podľa počtu dní) a za miesta v pohostinských zariadeniach bez ubytovania (podľa počtu miest). Poplatok sa vyrubuje na základe oznámenia k poplatku, podľa stavu k 1.1. príslušného roka, zmeny je potrebné písomne nahlásiť do 30 dní odo dňa kedy tieto zmeny nastali. Právnické osoby môžu požiadať útvar životného prostredia o umožnenie množstvového zberu. Mesto poplatok zníži alebo odpustí na základe priložených dokladov k žiadosti podľa § 10 VZN č. 10/2019/VZN o MP. Platenie poplatku ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a právnických osobách vyššie ako 333,00 € je možné v 2 splátkach.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (FO)
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PO)

  LISTINNE:
  Priznanie k miestnemu poplatku - občan  
  Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba  
  žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku - občan
  žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
  žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta  
  žiadosť o zníženie – zrušenie poplatku podnikateľ, práv. osoba  

  OSOBNE

30. miestny rozhlas v prímestských častiach mesta

Zabezpečenie prevádzky a činnosti miestneho rozhlasu v prímestských častiach mesta Lipt. Mikuláš.
 
Prevádzka a obsluha miestnych rozhlasov, modernizovaných v roku 2014 je realizovaná v mestských častiach :
 1. Demänová
 2. Bodice
 3. Ondrašová
 4. Ploštín
 5. Iľanovo 
 6. Benice
 7. Palúdzka
 8. Okoličné – Podbreziny
 
Vyhlasovanie v miestnom rozhlase je vykonávané v pracovných dňoch v čase od  10.00 hod. do 16.00 hod. poverenou osobou. Mimo uvedeného času je vyhlasovanie možné len vo výnimočných a zreteľa hodných prípadoch po uhradení príslušného poplatku.
Nie je dovolené vyhlasovať správy a oznamy hanlivé, s vulgárnym obsahom, ideologické príspevky a príspevky s politickým podtónom, príspevky ktoré sú predmetom obchodného, alebo daňového tajomstva, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov a pod. 
 
Sadzobník poplatkov
 
Poplatky za vyhlasovanie :
Vyhlásenie nekomerčného oznamu v obvyklom čase                      4 € (za 1 – 3 hlásenia)
Vyhlásenie komerčného oznamu v obvyklom čase                           8 € (1 – 3 hlásenia)
Vyhlásenie nekomerčného oznamu mimo obvyklého času              8 €  (1 hlásenie)
Vyhlásenie komerčného oznamu mimo obvyklého času                16 € (1 hlásenie)

31. Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu

Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky alebo písomne na MsÚ, útvaru ŽP a poľnohospodárstva.
Potrebné doklady: Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu musí obsahovať bližšie určenie lokality a odhad druhov odpadov, príp. množstva a fotodokumentáciu.
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
e-mail: maria.losonska@mikulas.sk
Lehota vybavenia: do 5 dní
Poplatok: bez poplatku 


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o odstránenie nelegálnej skládky (FO)
Žiadosť o odstránenie nelegálnej skládky (PO)

  LISTINNE:
  Nahlásenie čiernej skládky

  OSOBNE

32. Nájom a výpožička pozemku z vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš

záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) o nájom resp. výpožičku pozemku (výpožička je bezplatná forma nájmu), ktorý vo vlastníctve mesta Lipt.Mikuláš ( k.ú. Andice-Benice, Bodice, Demänová, Ploštín, Iľanovo, Okoličné, Stošice, L.Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky, L.Mikuláš) podá písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie právne.
Potrebné doklady a prílohy:
-- Žiadosť - v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, parc.č. KN-C ( KN-E), k.ú., výmera, zakreslenie v snímke z pozemkovej mapy, využitie pozemku, určiť účel (osobné, na podnikanie), doba nájmu.
-- Snímka s vyznačením nájmu, list vlastníctva (ak nie je založený identifikáciu parcely a výpis z pozemkovej knihy), vyjadrenie architekta mesta L.Mikuláš, že plánované využitie je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, výpis zo živnostenského registra resp. výpis z obchodného registra
-- Nájomné sa stanovuje podľa „ Zásad na dojednávanie nájomného za užívanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 19.2.2001, účinné od 1.3.2001.
Doba vybavenia: do 1 mesiaca, ak sú všetky potrebné doklady ( geometrický plán, overený výpis z obchodného resp. živnostenského registra)
Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou (výpis z katastra nehnuteľností, identifikácia parciel, kópia z pozemkovej mapy, kópia listu vlastníctva po 8,30 € (250 Sk); vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 3,32 € (100 Sk)

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta

33. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2(vrátane)

Kolaudačné rozhodnutie reklamnej stavby vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
Potrebné doklady:
- písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
-  opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia
-  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi
- doklad o uhradení správneho poplatku (pol.č.62a písm.h.) – 50 €)
- ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal ( stavebné povolenie, certifikáty použitých výrobkov)
-  ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
- Zápis o odovzdaní a prevzatí RS (stavba realizovaná dodávateľsky)
- Prehlásenie stavebného dozoru o zrealizovaní RS v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom v stavebnom konaní (stavba realizovaná  svojpomocne)
- Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. prípojka NN) a meraní.
- Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona)
- Doklady o  likvidácii stavebného odpadu


  PRÍLOHY:
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  

34. Neoprávnené užívanie bytu cudzími osobami

Za účelom riadneho užívania bytov nájomcami bytov a za účelom preverovania technického stavu bytov, sú realizované pravidelné previerky bytov. O výsledku stavu užívania bytu a celkového technického stavu bytu je spísaný zápis z previerky bytov. Previerky bytov sú organizované v zmysle platného domového poriadku a uzavretej zmluvy o nájme bytu. V prípade preukázaného neoprávneného užívania bytu tretími osobami je okamžite riešené vypratanie bytu

35. obchodná verejná súťaž na predaj majetku mesta (pozemky, stavby)

záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) podá písomný návrh podľa podmienok konkrétnej obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Liptovský Mikuláš na www.lmikulas.sk

Potrebné doklady a prílohy:
-- Návrh musí obsahovať – meno resp. názov navrhovateľa, adresa, bankové spojenie; ponúkanú cenu za predmet obchodnej verejnej súťaže (nesmie byť nižšia než cena uvedené v podmienkach ako minimálna cena); spôsob a termín úhrady kúpnej ceny, pričom maximálna lehota úhrady môže byť určená v podmienkach; prípadný investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
 Prílohy:
--doklad o zaplatení nenávratného účastníckeho poplatku vo výške určenej v podmienkach na účet Mesta v DEXIA banka Slovensko č.ú. 1600443002/5600 VS 223001, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ; doklad o zaplatení zábezpeky vo výške určenej v podmienkach na účet Mesta v DEXIA banka Slovensko č.ú. 1600442034/5600 VS 223001, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ; čestné vyhlásenie, že navrhovateľ nie je dlžníkom voči Mestu Lipt. Mikuláš, ani voči organizáciám ním zriadeným
-- pokiaľ je záujemca fyzickou osobou pripojí súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko (prípadne titul), adresa a výška kúpnej ceny, a to pre účel zverejnenia informácie o predaji mestského majetku na internetovej stránke mesta po schválení v mestskom zastupiteľstve po dobu jedného roka.

Doba vybavenia: do 4 mesiacov
Termín uzatvorenia zmluvy: do 2 mesiacov po schválení mestským zastupiteľstvom, ak sú všetky potrebné doklady (geometrický plán, overený výpis z Obch. resp. Živnost. registra)
Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti
- povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 66,39 € (2 000 Sk);
- žiadosť o urýchlený vklad 265,55 € (8 000 Sk).

36. Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz,
- odhlasovací lístok - (tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve Klientskeho centra  dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť 2x a odovzdať) .
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v Klientskom centre - Evidencia obyvateľstva
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku
Prílohy: Odhlasovací lístok - vzor


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Odhlásenie trvalého pobytu


  LISTINNE:
  Odhlasovací lístok - vzor

  OSOBNE

37. Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba
Žiadateľom je fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš a poberá peňažný príspevok na opatrovanie priznaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Formulár:
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby
Potrebné doklady:
Súhlas fyzickej osoby (opatrovanej osoby) na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby,
Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac v čase podania žiadosti od opatrovanej osoby a príjme spoločne posudzovanej osoby (manžel, manželka, deti),
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby) – úradne overené.
Komplexný posudok vydaný opatrovanej osobe príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.  
Kópia právoplatného rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vydaného príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Kópia právoplatného rozhodnutia o pozbavení/obmedzení spôsobilosti na právne úkony (ak je relevantné).
Kópia listiny o ustanovení za opatrovníka vydaná príslušným súdom, ak je opatrovaná osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony (ak je relevantné).
Lehota vybavenia:
Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
Poplatky:
Bez správneho poplatku
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších predpisov.


 


  PRÍLOHY:
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
  Súhlas fyzickej osoby na poskytnutie odľahčovacej služby  

38. Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby vydáva Mestský úrad, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady :
-- žiadosť o ohlásenie drobnej stavby
-- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
-- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
-- jednoduchý technický opis stavby,
-- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.  PRÍLOHY:
  Ohlásenie drobnej stavby  

39. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby

Písomné oznámenie, že nepovolenú reklamnú stavbu možno odstrániť vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
Potrebné doklady:
• označenie a miesto reklamnej stavby ohlasovanej na odstránenie vrátane fotografie miesta reklamnej stavby a vyznačenie na mape alebo na kópii katastrálnej mapy
• písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
• doklad preukazujúci právo k pozemku alebo stavbe na ktorej je reklamná stavba, ak ohlásenie podáva vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva
• k pozemku alebo stavbe (§ 139 ods. 1 písm. a) až c)), na ktorej je umiestnená nepovolená stavba
• ďalšie dokumenty, napr. fotodokumentácia nepovolenej reklamnej stavby, informatívnu kópiu listu vlastníctva  PRÍLOHY:
  Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  

40. Ohlásenie reklamnej stavby ( najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 – drobné stavby)

Písomné oznámenie, že proti ohláseniu reklamnej stavby ( najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 - drobné stavby) nemá námietky vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti. Reklamnú stavbu možno uskutočniť až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu mesta/ obce, že proti ohláseniu reklamnej stavby nemá námietky.
Potrebné doklady:
Nájomnú zmluvu alebo iné právo k pozemku /originál/
•  Aktuálny list vlastníctva /originál/
•  Aktuálnu kópia katastrálnej mapy /originál/
•  jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia reklamnej stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb, širšie vzťahy,
• projektová dokumentácia stavebného riešenia drobnej stavby s výpočtom informačnej plochy (podľa § 45 ods. 6. stavebného zákona nie je vybranou činnosťou vo výstavbe, postačí ak ju vypracuje osoba s príslušným odborným vzdelaním)
• Stanovisko cestného správneho orgánu v prípade, že sú dotknuté záujmy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru , Okresného dopravného inšpektorátu
• Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru pri uskutočňovaní stavby
• Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina v prípade, že reklamná stavba má byť umiestnená na pamiatkovo chránenom území, alebo stavbe
• Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu reklamnej stavby potrebné, k žiadosti sa ďalej pripojí
• technický opis konštrukčného riešenia reklamného a propagačného zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie,
• doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku
• údaje o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.
• Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za každú jednotlivú stavbu do 3 m2 vrátane 30 eur.


  PRÍLOHY:
  Ohlásenie reklamnej stavby  

41. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác vydáva Mestský úrad, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady :
-- žiadosť o ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
-- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
-- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
-- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území  PRÍLOHY:
  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  

42. ohlásenie stavebných úprav bytu  PRÍLOHY:
  ohlásenie stavebných úprav bytu  

43. opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu

V prípade, že nájomca bytu má záujem byt užívať aj po skončení doby nájmu, je jeho povinnosťou tri mesiace pred skončením doby nájmu požiadať prenajímateľa mesto Liptovský Mikuláš o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu. Súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie obsahujúce súhlas občana k použitiu osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách, ďalej potvrdenie o platobnej disciplíne a potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok odvíjajúci sa od uzavretej doby nájmu, všetkých spoločne posudzovaných osôb v domácnosti.
Potrebné doklady a prílohy:
 • Čestné vyhlásenie obsahujúce súhlas občana k použitiu osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách.
 • Potvrdenie o platobnej disciplíne. 
 • Potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok všetkých spoločne posudzovaných osôb v domácnosti  PRÍLOHY:
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu

44. Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta

Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
Žiadosť má obsahovať:
-- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
Podanie žiadosti:
-- osobne na sekretariáte primátora
-- telefonicky
-- e-mailom.

45. Osvedčovanie pravosti podpisov a listín

Osvedčovaním pravosti odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v Klientskom centre pri pulte č. 3 a aj na matrike. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.
Podpis na listine „Potvrdenie o žití“ pre občanov poberajúcich dôchodok z Českej republiky sa overuje bez poplatku.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, alebo pas
- Originál listiny
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v Klientskom centre - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok:
- za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis   2,00 €
- za osvedčenie pravosti listiny, za každú jednu listinu     2,00 €
- za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis           5,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

46. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností (FO)
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností (PO)   OSOBNE

47. Oznámenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

Prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) vybraných malých zdrojov uvedených v Tabuľke sú povinní mestu Liptovský Mikuláš každoročne do 15. februára oznámiť v zmysle VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2023/VZN o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia úplné a pravdivé údaje potrebné pre výpočet poplatku za emisie za predchádzajúci kalendárny rok za malé zdroje prevádzkované v meste Liptovský Mikuláš.
Prevádzkovateľ zdroja oznámi mestu zmenu alebo zánik malého zdroja do 15 dní, vrátene údajov potrebných pre určenie výšky poplatku podľa skutočnosti za obdobie od začiatku kalendárneho roka do doby zmeny alebo zániku zdroja.
Poplatková povinnosť prevádzkovateľovi zaniká, ak výška ročného poplatku za emisie je menej ako 100 eur.
Pre malé zdroje neuvedené v Tabuľke, sa poplatky za emisie neurčujú (napr. zariadenia spaľujúce zemný plyn, skládky palív/odpadov, čerpacie stanice pohonných hmôt, ...)
 
Tabuľka
  Malé zdroje Oznamovaný údaj pre výpočet poplatku malého zdroja Jednotka Základný poplatok
1 Spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce čierne uhlie alebo koks Množstvo spáleného paliva t/rok 10 €/t
2 Spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce hnedé uhlie Množstvo spáleného paliva t/rok 12 €/t
3 Spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce biomasu Množstvo spáleného paliva t/rok 8 €/t
4 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovou spotrebou organických rozpúšťadiel < 0,6 t/r Množstvo spotrebovaných organických rozpúšťadiel vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach kg/rok 0,3 €/kg
5 Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/r  - autoopravárenstvo Množstvo spotrebovaných organických rozpúšťadiel vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach kg/rok 0,3 €/kg
6 Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovou spotrebou < 0,6 t/r Množstvo spotrebovaných organických rozpúšťadiel kg/rok 0,3 €/kg
 
Vybavuje:  Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón:  044/55 65 351
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia:  do 31. mája kalendárneho roka
Poplatok:  podľa  Zákona č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 13/2023/VZN o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušiaSpôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Oznámenie o malom zdroji znečisťovania ovzdušia (PO)

  LISTINNE:
  Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

  OSOBNE

48. Oznámenie o začatí stavby  PRÍLOHY:
  Oznámenie o začatí stavby  

49. Oznámenie o zmene /uvedení do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Oznámenie sa mestu podáva v zmysle § 26 ods. 9 zákona č. 146/2023 Z.z. ak ide o zmenu alebo uvedenie do užívania malého spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW určeného na vykurovanie domácnosti, ktoré nie je predmetom povoľovania podľa všeobecného predpisu o výstavbe.
Potrebné doklady: 
- Oznámenie o zmene/uvedení do prevádzky (tlačivo)
- doklad preukazujúci zhodu vlastností od zariadenia (certifikát) s technickými parametrami
- potvrdenie o preskúšaní komína
Vybavuje:  Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón: 044/ 55 65 351
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia:  -
Poplatok:  bez poplatku
Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  PRÍLOHY:
  Oznámenie o zmene /uvedení do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  

50. Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši alebo na matriku. Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka, resp. notárom splnomocnená osoba.
 Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne (bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania a pod.), nesmie sa použiť písací nástroj, ktorý je možné zmazaním, či gumovaním zmeniť (tzn. nie ceruzou, nie atramentovým perom, nie keramickým perom, ale musia byť vyplnené napr. guličkovým perom, strojom).
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, alebo pas
- Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo)
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  - vypísanie žiadosti na počkanie
- doručenie výpisu či odpisu žiadateľovi – do cca 2 týždňov
Poplatok:  - 2,00 € - za overenie správnosti údajov uvedených na žiadosti
- kolok v hodnote 4 € nalepený na predpísanom mieste žiadosti
Poplatok 2,00 € sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ, kolok v hodnote 4 € si prinesie klient.
Prílohy:    
Žiadosť o výpis z registra trestov - vzor
Žiadosť o odpis z registra trestov - vzor
Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v Klientskom centre dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť, nalepiť kolok a podať.


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o výpis z registra trestov
  Žiadosť o odpis z registra trestov

51. Podnety

je možné podávať na Mestskom úrade,
na útvare hlavného kontrolóra mesta č. d. 313
alebo písomne
na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Podnet (FO)
Podnet (PO)   OSOBNE

52. poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni

Mestská ubytovňa sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 1525 v Liptovskom Mikuláši. Predmetom prenájmu je 32 obytných miestností nachádzajúcich sa v predmetnej ubytovni. Záujemca o prenájom obytnej miestnosti si podá žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni adresovanú oddeleniu správy bytov a nebytových priestorov.
K žiadosti nie je potrebné doložiť žiadne potvrdenia.


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti  
  Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni  

53. Poskytovanie služieb

Názov úradného procesu:
Povolenie na poskytovanie služieb.
Popis:
Poskytovanie služieb na príležitostných trhoch (jarmoky, sezónne a výročné trhy), v stánkoch s trvalým stanovišťom, na verejných priestranstvách pred prevádzkarňou. V meste sa môžu poskytovať tieto služby:
- služby rýchleho občerstvenia a stravovania (trhové miesta s bezprostrednou prístupnosťou k sociálnym a hygienickým zariadeniam),
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi,
- kľúčové služby.
Formulár:
Žiadosť PO, živnostníkov o poskytovanie služieb na súkromnom pozemku.
Oznámenie PO o poskytovaní služieb na verejnom priestranstve
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- doklad o oprávnení na podnikanie v oblasti poskytovania služieb,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter poskytovanej služby.
Lehota vybavenia:
Do termínu začatia poskytovania služby.
Poplatky:
Daň podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva (FO)
Žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva (PO)

  LISTINNE:
  Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
  Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku

  OSOBNE

54. Poskytovanie sociálnej služby

Postup pri poskytovaní sociálnych služieb môžeme rozdeliť na dva procesy. Každý občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby musí podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (proces č. 1). Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže občan podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby alebo žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (proces č. 2).
Proces č. 1 : Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš a máte záujem o poskytovanie sociálnej služby vyplníte Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, kde si vyberiete na aký druh sociálnej služby chcete byť v rámci posudkového procesu posúdený. Prílohou žiadosti je výpis – fotokópia zo zdravotnej dokumentácie, resp. Vám obvodný lekár vyplní formulár Lekársky nález.
Vyššie uvedená žiadosť s výpisom zo zdravotnej dokumentácie sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby alebo žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Formulár:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Potrebné doklady pri podaní:
Výpis – fotokópia  zo zdravotnej dokumentácie
Lehota vybavenia:
Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
Poplatky:
Bez správneho poplatku
 
Proces č. 2 : Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby si podávate, ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby, ktorej poskytovateľom je mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len „žiadosť“).
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby si podávate, ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby od iného poskytovateľa sociálnej služby (ďalej „len žiadosť“).
V žiadostiach  si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a vyberáte si aj formu sociálnej služby, ktorá prináleží k Vami vybranému druhu sociálnej služby. Ďalej uvádzate predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj Vami zvoleného poskytovateľa sociálnej služby a miesto jej poskytovania.  
Formulár:
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – ak Vami vybraným poskytovateľom sociálnej služby je mesto Liptovský Mikuláš
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike, resp. u notára
Potrebné doklady pri podaní:
Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. o výške dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny rok
Kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a posudku o odkázanosti na sociálnu službu
Lehota vybavenia:
Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
Poplatky:
Bez správneho poplatku
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších predpisov.
 
Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o sociálne poradenstvo (FO)


  LISTINNE:
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
  Potvrdenie ošetrujúceho lekára
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
  Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soc. služby ZPSaDSS MLM
  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy opatrovateľská a odľahčovacia

  OSOBNE

55. Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom ( prechodnom ) pobyte vystaví mestský úrad občanovi na požiadanie.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v Klientskom centre - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:  - 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ- pre potvrdenie o trvalom pobyte
- bez poplatku – potvrdenie o prechodnom pobyte


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Potvrdenie o trvalom pobyte
  OSOBNE

56. Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Prvý občiansky preukaz sa vybavuje vo veku 15 rokov
Potrebné doklady:
- rodný list
- prihlasovací lístok na trvalý pobyt  - vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve Klientskeho centra dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a podať
Vybavuje:  pult č. 1 a 2 v Klientskom centre - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok:  5,00 €,  - platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ
Prílohy: Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor


  PRÍLOHY:
  Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor

57. Potvrdenie o trvalom pobyte k žiadostiam

Na mestskom úrade môže občan požiadať o potvrdenie trvalého pobytu k žiadosti o príspevok na bývanie a iné tlačivá.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz
- Vyplnená žiadosť
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v Klientskom centre - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku

58. Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie

Byt alebo jeho časť môže dočasne používať na iné účely ako na bývanie iba nájomca alebo členovia jeho domácnosti. Povolenie sa vydáva so súhlasom prenajímateľa.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o súhlas k dočasnému užívaniu bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
-- potvrdenie oddelenia správy majetku mesta, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu ( ak ide o mestský byt )

Doba vybavenia:
Poplatky: bez poplatku

59. Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš

Povolenie sa týka iba bytov služobných a bytov osobitného určenia. Ide o dočasnú zmenu spôsobu užívania bytu. Po prešetrení vydáva povolenie primátor mesta v správnom konaní.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť so zdôvodnením potreby zlúčenia alebo rozdelenia bytu
-- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu ( ak ide o byt vo vlastníctve mesta )
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

60. Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni

- predmetom je výdaj povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostných trhov – Stoličné dni a Mikulášsky jarmok
Právne predpisy, VZN:
·         zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
·         VZN č. 2/2010 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaniu služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, 
·         zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Prílohy k žiadosti o pridelenie predajného miesta:
·         kópia výpisu z obchodného registra / kópia živnostenského listu.
·         rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením).
·         kópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
·         ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu predloží mestu Liptovský Mikuláš čestné vyhlásenie s uvedením presného príslušného  ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice


Výška nájomného za prenajatú plochu:
·         stánky so spotrebným tovarom         70 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
·         stánky s potravinárskym tovarom     55 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
·         stánky poskytujúce občerstvenie      34 € za m2

61. Predaj ( zámena) majetku mesta Liptovský Mikuláš

záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) o kúpu, zámenu nehnuteľnosti ( pozemky, stavby) z vlastníctva mesta Lipt.Mikuláš ( k.ú. Andice-Benice, Bodice, Demänová, Ploštín, Iľanovo, Okoličné, Stošice, L.Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky, L.Mikuláš) podá písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie právne.

Potrebné doklady a prílohy:
-- Žiadosť - v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, parc.č. KN-C ( KN-E), súpisné číslo stavby, k.ú., výmeru pozemku, zakreslenie v snímke z pozemkovej mapy, využitie pozemku, určiť účel; ak ide o stavebný pozemok je potrebné popísať investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ponúkanú cenu, dobu splatnosti kúpnej ceny
-- Snímka z pozemkovej mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením predmetu kúpy, ak ide len o časť pozemku je potrebný geometrický plán, list vlastníctva (ak nie je založený identifikácia a výpis z pozemkovej knihy),vyjadrenie architekta mesta k využitiu nehnuteľnosti podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta L.Mikuláš, výpis zo živnostenského registra resp. výpis z obchodného registra
-- pokiaľ je záujemca fyzickou osobou pripojí k žiadosti súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko (prípadne titul), adresa a výška kúpnej ceny, a to pre účel zverejnenia informácie o predaji mestského majetku na internetovej stránke mesta po schválení v mestskom zastupiteľstve po dobu jedného roka.
Cena nehnuteľnosti sa stanovuje podľa „ Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš“.

Doba vybavenia: do 3 mesiacov
Termín uzatvorenia zmluvy: do 1 mesiaca po schválení mestským zastupiteľstvom, ak sú všetky potrebné doklady ( geometrický plán, overený výpis z Obch. resp. Živnost. registra, čestné vyhlásenie podľa § 9 ods. 4 resp. podľa § 9 ods. 5 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)
Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou (výpis z katastra nehnuteľností, identifikácia parciel, kópia z pozemkovej mapy, kópia listu vlastníctva po 250 Sk (8,30 €); vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 100 Sk (3,32 €); povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 2 000 Sk (66,39 €); žiadosť o urýchlený vklad 8 000 Sk (265,55 €))

  PRÍLOHY:
  Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
  Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
  Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta

62. predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb

Výpočet predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb za nájomné a služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov. Výpočet  výšky nájomného za užívanie obytných miestností v mestskej ubytovni. Evidencia platieb. 
 
Na oddelení správy bytov a nebytových priestorov majú možnosť jednotliví nájomcovia bytov, nebytových priestorov a obytných miestností skontrolovať správnosť výšky ako aj spôsob úhrady nájomného a platieb spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a obytných miestností. Za účelom tejto kontroly je dôležité doložiť všetky doklady o úhrade k danej veci sa vzťahujúce. 

63. Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Liptovský Mikuláš najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz,
- doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
- písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia, doklad o vlastníctve)
- oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB – vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve Klientskeho centra  dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v Klientskom centre  - Evidencia obyvateľstva
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku
Prílohy: Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  - vzor


  PRÍLOHY:
  Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor

64. Prenájom nebytových priestorov

Voľné nebytové priestory určené na nájom sú zverejňované formou oznámenia na vývesnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta. Môže byť použitá aj forma oznámenia v regionálnej tlači, napríklad mesačník Mikuláš, regionálne týždenníky a podobne. Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov podávajú písomnú žiadosť o nájom konkrétneho nebytového priestoru na oddelenie správy bytov a nebytových priestorov mesta.
 
Povinné údaje uvedené v žiadosti:
 • obchodné meno alebo meno a priezvisko,
 • adresa,
 • IČO, DIČ,
 • číslo účtu,
 • číslo telefónu,
 • bližšie určenie nebytového priestoru, o ktorý má žiadateľ záujem,
 • účel využívania nebytového priestoru


  PRÍLOHY:
  Čestné vyhlásenie FO
  Čestné vyhlásenie PO

65. prevádzka v kultúrnych domoch v prímestských častiach mesta

Prevádzka kultúrnych domov je zabezpečená prostredníctvom povereného prevádzkara kultúrneho domu. Tento je poverený starostlivosťou o zariadenie kultúrneho domu, vykonáva alebo sprostredkúva upratovanie a drobnú údržbu KD, zabezpečuje alebo sprostredkúva odpratávanie snehu v zimnom období. Zabezpečuje krátkodobý prenájom miestností a hlavnej sály kultúrneho domu. Odovzdáva a preberá priestory v rámci krátkodobého prenájmu. Informuje žiadateľov o krátkodobý nájom o výške poplatkov za nájom a o možnosti ich úhrad do pokladne mesta.
 
Poplatky za nájom miestností kultúrneho domu:
 
Veľká sála KD
20,00 €           za prvú hodinu
30,00 €           za prvú hodinu ak je miestnosť vykurovaná
07,00 €           za každú ďalšiu hodinu do 24 hod
 
Malá sála, zasadačka KD
10,00 € za prvú hodinu
15,00 €   za prvú hodinu ak je miestnosť vykurovaná
04,00 €   za každú ďalšiu hodinu do 24 hod
 
Od poplatkov sú oslobodené akcie schválené primátorom mesta alebo jeho zástupcom, ďalej organizované občianskymi klubmi a klubmi dôchodcov v mestských častiach.  
 

66. Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba

- predmetom procesu je evidencia prihlásených prevádzkarni obchodu a poskytovateľov služieb na území mesta Liptovský Mikuláš evidencia prevádzkového času
Formulár:
- oznámenie o prevádzkovom čase v obchode, čas prevádzky služieb
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta (PO)

  LISTINNE:
  oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
  Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby

  OSOBNE

67. Prevod bytu vo vlastníctve mesta do vlastníctva nájomcu bytu

Potrebné doklady :
-- žiadosť o prevod bytu do vlastníctva
-- potvrdenie prenajímateľa bytu, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
-- súhlas k použitiu osobných údajov žiadateľa

Doba vybavenia: 3 mesiace
Poplatky: bez poplatku

68. Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max.5 rokov).
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa
- Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva)
- Písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia)
- Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
- Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB - vzor
Doba vybavenia:  na počkanie
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v Klientskom centre - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Poplatok:   bez poplatku
Prílohy: 
- prihlasovací lístok na prechodný pobyt – vzor
- oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB – vzor
Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve Klientskeho centra  dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať.
 


  PRÍLOHY:
  Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
  Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor

69. Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade miesto a začiatok trvalého pobytu najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi poverený zástupca.
Potrebné doklady
- Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa,
- Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
- Písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia),
- Prihlasovací lístok na trvalý pobyt – vzor, 
- Hlásenie o sťahovaní - vzor,
- Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu.
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v Klientskom centre - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku
Prílohy:   
- Hlásenie o sťahovaní - vzor  
- Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor  
- Odhlasovací lístok - vzor  
- Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor  
Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve Klientskeho centra dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať.
 


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Prihlásenie sa na trvalý pobyt


  LISTINNE:
  Hlásenie o sťahovaní - vzor
  Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  Odhlasovací lístok - vzor
  Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor

  OSOBNE

70. prihláška dieťaťa do materskej školy

- prihláška dieťaťa do predškolského zariadenia na nasledujúci školský rok sa vypĺňa pri zápise v marci kalendárneho roka.
Miesto a čas podania prihlášky zverejní riaditeľ na budove predškolského zariadenia alebo iným obvyklým spôsobom najneskôr do 15. februára.

  PRÍLOHY:
  Prihláška dieťaťa do materskej školy  

71. Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Názov úradného procesu:
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
Popis:
Predmetom podania je pripojenie verejnej alebo neverejnej účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
Formulár:
Žiadosť o povolenie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu,
- kópia z katastrálnej mapy,
- situácia z projektu stavby – komunikácie (vozovka, chodník, parkovisko) so zakreslením miesta napojenia na miestnu komunikáciu,
- projekt organizácie dopravy – návrh dopravného značenia, musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby,
- kópia stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu
- stavebné povolenie – právoplatné ohlasovacie povolenie
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, od dopravného významu dotknutej komunikácie. Stanovuje sa individuálne.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Opravné prostriedky:
Na rozhodovanie o pripojení účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

72. Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu na príslušný rok s výhľadom na 3 roky mesta Liptovský Mikuláš začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta vyjadriť k návrhu rozpočtu, uplatniť pripomienky.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)
  OSOBNE

73. Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu na príslušný rok s výhľadom na 3 roky mesta Liptovský Mikuláš začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta vyjadriť k návrhu rozpočtu, uplatniť pripomienky.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)
  OSOBNE

74. Reklamno-propagačné podujatia spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh umiestnenie informačného stánku

Názov úradného procesu:
Povolenie na vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy.
Popis:
Užívaním verejného priestranstva na predmetný účel sa rozumie:
vystavovanie predmetov, vecí, zariadení, výrobkov, vrátane osobných automobilov, s cieľom ich propagácie a reklamy.
Formulár:
Oznámenie PO, živnostníci - reklamo-propagačné podujatie na verejnom priestranstve
Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti štatutárneho alebo splnomocneného zástupcu firmy,
- identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
- náčrt plochy verejného priestranstva požadovanej na predmetný účel.
Lehota vybavenia:
Do 7 dní od podania žiadosti
Poplatky:
Daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (FO)
Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (PO)

  LISTINNE:
  Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
  Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy

  OSOBNE

75. Rodinná slávnosť - jubilejný sobáš

Slávnosť jubilejného sobáša (strieborná svadba – 25. výročie sobáša, zlatá svadba – 50. výročie sobáša, diamantová svadba – 60. výročie sobáša) je vykonávaná na základe žiadosti jubilantov alebo ich príbuzných v obradnej miestnosti MsÚ alebo návštevou v rodine jubilantov.
Potrebné doklady: - sobášny list jubilantov
- životopis jubilantov – prierez ich spoločnou životnou cestou
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia: do 1 mesiaca od podania žiadosti
Poplatok:  bez poplatku

76. rokovacie konanie so zverejnením, súťaž návrhov

77. Rozhodnutie o chránenej časti krajiny

ustanovujú sa hranice chránenej časti, zakazujú alebo obmedzujú sa určité činnosti z dôvodov verejného záujmu

78. Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

- dodatočné povolenie stavby , ktorá nie je v rozpore s verejnými záujmami

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  

79. Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby

Mesto vydáva fyzickým osobám rozhodnutie o povolení užívania vodných stavieb – studní, na ktoré bolo vydané povolenie.
Potrebné doklady:
 - žiadosť o povolenie užívania vodnej stavby (tlačivo)
 - snímka z pozemkovej mapy
 - protokol o kvalite pitnej vody (v prípade využívania studne na pitné účely)
 - doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti 
 - doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 € podľa položky 62a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
 
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia: 30 – 60 dní
Poplatok: 20 €
Zákony: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby  

80. Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
Potrebné doklady :
-- žiadosť o povolenia odstránenia stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
-- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
-- technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
-- v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania,
-- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
-- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,
-- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
-- pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu.
-- Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú).
Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  

81. Rozhodnutie o povolení vodnej stavby

Mesto vydáva fyzickým osobám rozhodnutie o povolení osobitného užívania povrchových a  podzemných vôd a o povolení vodných stavieb – studní, ak nejde o jednoduchú vodnú stavbu, odkiaľ bude voda čerpaná ručne. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie vydáva rozhodnutie o povolení osobitného užívania povrchových a  podzemných vôd a o povolení vodných stavieb Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Potrebné doklady:
 -žiadosť o povolenie vodnej stavby (tlačivo)
 -2 x projektová dokumentácia  (nákres, situácia s vyznačením umiestnenia stavby, rez, opis stavby)
 -stanoviská správcov podzemných inžinierskych sietí 
 -vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou
 -potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 30 € podľa položky 60 d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
 
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia: 30 – 60 dní
Poplatok: 30 €
Zákony: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby  

82. Rozhodnutie o vyvlastnení

Rozhodnutie o vyvlastnení vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomného návrhu.
Potrebné doklady :
Návrh na vyvlastnenie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorá obsahuje :
-- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, v ktorej prospech sa má uskutočniť vyvlastnenie,
-- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, voči ktorej vyvlastnenie smeruje,
-- označenie pozemku alebo jeho časti a označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností, aké právo a v akom rozsahu sa má vyvlastniť,
-- návrh náhrady,
-- účel, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, a odôvodnenie návrhu,
-- dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe dohodou bol bezvýsledný,
-- výpis z katastra nehnuteľností alebo výpis z pozemkovej knihy s identifikáciou podľa katastra nehnuteľností,
-- kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením pozemkov a stavieb navrhnutých na vyvlastnenie doplnenú situáciou z iných mapových podkladov, ktoré graficky vyjadrujú právne vzťahy k nehnuteľnostiam v prípadoch, keď tieto vzťahy neboli dosiaľ vyznačené v katastrálnej mape; ak sa navrhuje vyvlastniť časť pozemku, pripojí sa aj geometrický plán v troch vyhotoveniach,
-- prehľad vecných práv viaznucich na nehnuteľnosti.
Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha

  PRÍLOHY:
  Návrh na vyvlastnenie  

83. Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
Potrebné doklady :
-- žiadosť o zmenu v užívaní stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
-- dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,
-- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,
-- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
-- kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.
Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha

  PRÍLOHY:
  Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  

84. Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia

Mesto vydáva rozhodnutie o tom, či byt je bytom osobitného určenia ak sú o tom pochybnosti( pri bytoch určených na trvalé bývanie ťažko telesne postihnutej osoby a o domoch osobitného určenia rozhoduje stavebný úrad - ). Rozhodnutie vydáva primátor mesta v správnom konaní.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o vydanie rozhodnutia o charaktere bytu
-- kolaudačné rozhodnutie resp. nájomná zmluva
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: bez poplatku

85. Rozkopávka miestnej komunikácie (jej súčastí)

Názov úradného procesu:
Povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie.
Popis:
Žiadosť na rozkopávku sa podáva v prípade nutnosti užívať miestnu komunikáciu alebo účelovú komunikáciu na iné účely, než na ktoré je určená. Dôvodom takého užívania je zriadenie, oprava, údržba podzemného vedenia alebo prípojky.
Formulár:
Žiadosť o povolenie rozkopávky z dôvodu:
–– zriadenia, rekonštrukcie prípojky vedenia,
–– zriadenia, rekonštrukcie hlavného (vedľajšieho) vedenia.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- vyplnená predtlač žiadosti o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie,
- prehľadná situácia (v mierke 1:500) alebo grafická príloha, s vyznačením trasy prípojky, hlavného alebo vedľajšieho vedenia, s vyznačeným bodom napojenia na hlavnú (vedľajšiu) sieť podzemného vedenia, ktorá je dôvodom rozkopávky, s vyznačením najbližšej križovatky a ďalších širších dopravných vzťahov vypracovaná fyzickou alebo právnickou osobou odborne spôsobilou na túto činnosť,
- vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši (nie je potrebné v prípade rozkopávky samostatného chodníka určeného výhradne pre chodcov, ktorý nie je priľahlý k vozovke),
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, rozsahu a lehoty rozkopávky. Stanovuje sa individuálne podľa zákona.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Opravné prostriedky:
Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
  Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky

86. Sociálna služba - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (SOS hodinky)

Žiadateľom je fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom.
Formulár:
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
Potrebné doklady:
Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení (je súčasťou žiadosti) 
Lehota vybavenia:
Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
Poplatky:
Bez správneho poplatku
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

87. Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách

Názov úradného procesu:
Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách.
Popis:
Vyžaduje sa pri umiestňovaní nových podzemných a nadzemných vedení každého druhu v telese miestnych komunikácií a účelových komunikácií v rámci spracovávania projektovej dokumentácie k územnému konaniu líniovej stavby, príp. ako súčasť inej stavby (rekonštrukcie, modernizácie).
Formulár:
Žiadosť o vydanie súhlasu na spôsob umiestnenia vedenia na miestnej komunikácii.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- kópia z katastrálnej mapy s podrobným náčrtom trasy vedenia,
- vyjadrenie správcu miestnej komunikácie Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš,
- vyjadrenia vlastníkov (správcov) ostatných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území,
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Opravné prostriedky:
Na udelenie súhlasu na spôsob umiestnenia vedenia v miestnej komunikácii sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

88. Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
Potrebné doklady:
- právoplatné súdne rozhodnutie
- doplňujúce matričné doklady
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  1 mesiac
Poplatok:
- bez poplatku - návrat k predchádzajúcemu priezvisku po rozvode manželov do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku
- 5 € - vystavenie nového matričného dokladu
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

89. správny poplatok za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov

K podanej žiadosti je potrebné preukázať náležitosti podľa § 20 ods. 5 a priložiť doklady podľa § 20 ods. 6 zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov (PO)

  LISTINNE:
  žiadosť o zmenu individuálnej licencie
  návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov

  OSOBNE

90. Správy, informácie pre média a verejnosť

Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.

91. Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

Mesto ako vlastník bytu skúma podmienky prechodu nájmu bytu na základe ktorého ďalej koná prenajímateľ.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o prechod nájmu bytu s úradne overeným čestným vyhlásením žiadateľa/ov, že
a) žil v deň smrti nájomcu s ním v spoločnej domácnosti a nemá vlastný byt ( ak ide o jeho deti, vnukov, rodičov, súrodencov, zaťa alebo nevestu )
b) sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo boli na neho odkázaní výživou a žili s ním v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho smrťou a nemajú vlastný byt spolu s úradne overeným čestným vyhlásením aspoň dvoch susedov - nájomcov resp. vlastníkov vedľajších bytov, že žiadateľ žil v spoločnej domácnosti s nájomcom bytu
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  

92. Stanovisko k vzniku spoločného nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

Mesto ako vlastník bytu sa vyjadruje k vzniku spoločného nájmu bytu na základe ktorého ďalej koná prenajímateľ.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o spoločný nájom bytu so zdôvodnením vzniku spoločného nájmu
-- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

93. Stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunálneho odpadu

Na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý splní zákonom stanovené podmienky – ak preukáže, že množstvo jeho komunálneho odpadu je presne merateľné, ak je zabezpečené separovanie odpadov a miesto uloženia odpadu do času jeho odvozu je zabezpečené proti nežiaducemu úniku .
Potrebné doklady:
 -žiadosť o stanovisko
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
e-mail: maria.losonska@mikulas.sk
Lehota vybavenia: 30 dní
Poplatok: bez poplatku
Zákony: Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 8/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  

94. Stanovisko mesta k prihláseniu sa občana na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

Občan sa môže prihlásiť na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta len s jeho súhlasom na základe stanoviska prenajímateľa bytu

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o súhlas k prihláseniu sa na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta so súhlasom nájomcov formou čestného vyhlásenia
Doba vybavenia:
Poplatky: bez poplatku


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  

95. Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov

Nájomcovia bytov - z ktorých je aspoň jeden vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš - na základe vzájomnej písomnej dohody o výmene užívaných bytov - podpisy nájomcov musia byť úradne overené - musia mať k výmene písomný súhlas oddelenia správy majetku mesta, ktorému predchádza písomné stanovisko vlastníka bytu. Vlastník bytu žiadosť s dokladmi a svojim písomným stanoviskom - ktoré doručí aj žiadateľom - postúpi na vybavenie prenajímateľovi.

Potrebné doklady :
- žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov ( tlačivo )
- písomná dohoda nájomcov o výmene bytov (k dispozícii je predtlač)
- potvrdenia žiadateľov, ktorí chcú uskutočniť výmenu do mestského bytu o výške čistých príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
- potvrdenie oddelenia správy majetku mesta, že žiadateľ nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  

96. Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu

Nájomca bytu vo vlastníctve mesta môže byt alebo jeho časť prenechať inému do podnájmu len s písomným súhlasom prenajímateľa, ktorému predchádza písomné stanovisko vlastníka bytu. Vlastník bytu žiadosť s dokladmi a svojim písomným stanoviskom - ktoré doručí aj žiadateľovi - postúpi na vybavenie prenajímateľovi.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o súhlas k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
-- zmluva o podnájme uzavretá medzi nájomcom bytu a občanom, ktorému byt prenecháva do podnájmu (zmluva musí upravovať podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa)
-- potvrdenie prenajímateľa bytu, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

97. Stavebné povolenie
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomnej žiadosti.
PRÍLOHY k žiadosti o stavebné povolenie:
 1. Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, že má k pozemku alebo stavbe iné právo (spravidla číslo listu vlastníctva  z katastra nehnuteľností),  ak žiada o povolenie nadstavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác na stavbe, jej nájomca pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo stavbe predloží tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, a žiada o povolenie dočasnej stavby.
 2. Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach, ( na obci 3) ktorá obsahuje najmä:
 1. sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe (pokiaľ nepostačujú údaje uvedené v žiadosti) s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
 2. súhrnnú tech. správu, z ktorej musí byť zrejmé:
 • navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov,
 • požiarno-bezpečnostné riešenie stavby,
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu vrátane parkovania, likvidácie odpadov a riešenie napojenia na existujúce inžinierske siete a kanalizáciu,
 • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku, vrátene sietí a zariadení tech. vybavenia a o jestvujúcich ochranných pásmach,
 • pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo tech. zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
 • usporiadanie staveniska a opatrenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
 • splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia stanovených podľa osobitných predpisov.
 1. Celkovú situáciu stavby (zastavovací  plán v mierke 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemku, existujúcich stavieb, podzemných inžinierskych sietí, prípojok na verejné rozvodné siete a kanalizáciu, ochranných pásiem.
 2. Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb.
 3. Stavebné výkresy, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav (pôdorysy, rezy a pohľady), obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavieb (základy, nosné konštrukcie, schodiská, obvodové plášte, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií, technické zariadenia, úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska CO a PO, pri stavbách prevádzkových, výrobných alebo technických zariadení musia stavebné výkresy obsahovať priestorové umiestnenie strojov a zariadení, vrátane komunikácií
 • projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočnenie, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej tech. správe,
 • statické posúdenie stavby,
 • návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby.
 1. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (orgán hygieny, požiarnej ochrany, dopravy, ochrany PPF alebo LPF, ochrany prírody, ovzdušia, odpadového hospodárstva, vodohospodársky orgán, inšpektorát práce, správcovia sietí SVS, SPP, SSE, UPC, ST).
 2. Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby v prípade, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou.
 3. Povolenie stavby  MZZO podľa zákona 137/2010 Z .z. § 17 ods. 1 písm. a) c) a f).
 4. Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. – platí sa v pokladni Mestského úradu  alebo na obci.
 
Poznámka:
Rozsah uvedených dokladov môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený o ďalšie doklady a údaje potrebné k vydaniu oznámenia (rozhodnutia) stavebného úradu. Po preskúmaní predložených dokladov môžu podľa povahy veci vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov.
 


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  

98. Sťažnosť

Sťažnosti
je možné podávať na Mestskom úrade,
na útvare hlavného kontrolóra mesta č. d. 313
alebo písomne
na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Sťažnosť (FO)
Sťažnosť (PO)   OSOBNE

99. trafostanice, verejné osvetlenia, sadové úpravy

100. Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát

- predmetom procesu je evidencia poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta
Formulár:
- oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  PRÍLOHY:
  Priznanie k dani za ubytovanie  

101. Umiestnenie vecí na miestnej komunikácii a jej súčastiach

Názov úradného procesu:
Povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii.
Popis:
Umiestnením predmetov, zariadení a materiálov sa rozumie umiestnenie lešenia, skládky stavebného materiálu, výkopového materiálu, materiálu z búrania, dočasné sústreďovanie starých a nepotrebných vecí, odpadu z udržiavacích prác, zo stavebných úprav, z nevyhnutných úprav a zo zabezpečovacích prác uložených príslušným stavebným úradom, umiestnenie tuhého paliva, ktorého doba trvania skládky bude dlhšia ako 24 hodín, umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, umiestnenie prenosného reklamného zariadenia.
Formulár:
Žiadosť o povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- vyplnená predtlač žiadosti o povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii,
- vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši,
- prehľadná situácia s vyznačením plochy miestnej komunikácie požadovanej na zvláštne užívanie.
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, rozsahu a lehoty zvláštneho užívania. Stanovuje sa individuálne.
Daň sa určuje podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta za každý aj neúplný m2 užívaného priestoru a každý aj neúplný deň.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Opravné prostriedky:
Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
  Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
  Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
  Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu

102. Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií

Názov úradného procesu:
Zabratie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií.
Popis:
Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je zabratím verejného priestranstva na iné účely, než na ktoré je verejné priestranstvo určené. Na umiestnenie predmetných zariadení sú určené lokality.
Formulár:
Oznámenie - zabratie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- písomný súhlas oddelenia sociálnych vecí a kultúry Mestského úradu s účinkovaním zariadenia cirkusu v meste Liptovský Mikuláš,
- ak vlastníkom pozemku, na ktorom má byť zariadenie cirkusu umiestnené, nie je mesto, tak je potrebné predložiť aj písomný súhlas vlastníka predmetného pozemku,
- identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
- náčrt plochy verejného priestranstva požadovanej na predmetný účel.
Lehota vybavenia:
Do 7 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.

  PRÍLOHY:
  Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP

103. Určenie otcovstva plnoletých rodičov pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením podľa zákona o rodine v platnom znení.
Maloletí rodičia určujú otcovstvo pred okresným súdom
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz matky a otca,
- právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená),
- úmrtný list, ak je matka vdova.
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku

104. Určenie podmienok úpravy miestnych komunikácií po haváriách

Názov úradného procesu:
Dodatočne vydané rozhodnutie s určením podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu.
Popis:
V prípade opravy súvisiacej s odstraňovaním dôsledkov havárie na podzemnom vedení je vlastník alebo správca tohto vedenia povinný doručiť na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši písomnú žiadosť o dodatočné určenie podmienok uvedenia komunikácie do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia.
Formulár:
Žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie z dôvodu:
–– odstraňovania poruchy na prípojke vedenia,
–– odstraňovania poruchy na hlavnom (vedľajšom) vedení.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
Vyplnená predtlač žiadosti o dodatočne vydané rozhodnutie.
Lehota vybavenia:
Do 15 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Opravné prostriedky:
Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
  Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka

105. Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení

Názov úradného procesu:
Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
Popis:
Určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení sa vyžaduje pri zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, pri uzávierkach, obchádzkach a odklonoch. Určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení sa vyžaduje pri riadení a usmerňovaní cestnej premávky a na informovanie vodičov.
Formulár:
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pre umiestnenie dočasného dopravného značenia z dôvodu:
–– zriadenia, rekonštrukcie prípojky vedenia,
–– zriadenia, rekonštrukcie hlavného, vedľajšieho vedenia,
–– zabezpečenia iného zvláštneho užívania miestnej komunikácie.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana,
- pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu
- situačný náčrt použitia dopravného značenia odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši (súhlas nie je potrebný v prípade rozkopávky samostatného chodníka určeného výhradne pre chodcov, ktorý nie je priľahlý k vozovke),
- súhlas vlastníka nehnuteľnosti – chodníka, cestného pomocného pozemku, oplotenia a pod. s umiestnením dopravnej značky, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 08/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška č. 09/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Opravné prostriedky:
Na určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
  Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
  Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné

106. Uvítania dieťaťa do života

Poverený zamestnanec mestského úradu pripravuje pre novorodené dieťa s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš spravidla do 3 mesiacov života dieťaťa rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života. Slávnosť sa vykonáva individuálne pre každé dieťa na základe písomnej pozvánky adresovanej rodičom dieťaťa, spravidla podľa adresy trvalého pobytu matky dieťaťa, v obradnej miestnosti mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné na základe dohody s rodičmi dieťaťa vykonať aj hromadne pre viacej detí.
Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné vykonať na základe žiadosti rodičov dieťaťa adresovanej mestskému úradu aj pre dieťa, ktoré nie je občanom mesta – nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš za poplatok schválený mestským zastupiteľstvom.
Potrebné doklady:  v prípade dieťaťa, ktoré nie je občanom mesta - rodný list dieťaťa
-občiansky preukaz rodiča
Vybavuje:   pult č. 4 v Klientskom centre – overovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  do 3 mesiacov života dieťaťa
Poplatok:
- bez poplatku - pre dieťa, ktoré je občanom mesta
- 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním rodinnej slávnosti uvítania dieťaťa do života pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne mestského úradu.

107. Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzavretie manželstva v obradnej miestnosti v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Liptovskom Mikuláši sa sobáše konajú v stredu v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. a v sobotu v čase od 13,00 hod. do 19,00 hod. v obradnej miestnosti mestského úradu. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa občiansky obrad uzavretia manželstva nevykonáva.
Na žiadosť snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva aj mimo obradnej miestnosti za poplatok po predchádzajúcej dohode a posúdení vhodnosti miesta obradu s matrikárkou.
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta, kde sa nachádza kostol, v ktorom bude manželstvo uzavreté.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list, vykoná zápis do knihy manželstiev a vystaví oznámenie o uzavretí manželstva, ktoré zašle na obecný alebo mestský úrad do miesta trvalého pobytu manželov.
Potrebné doklady:
- žiadosť o uzatvorenie manželstva - vzor,
- rodný list obidvoch snúbencov,
- občianske preukazy obidvoch snúbencov,
- rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode,
- vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky,
- v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému.
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
- rodný list,
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
- doklad o štátnom občianstve,
- doklad o pobyte,
- potvrdenie o osobnom stave,
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený,
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:
• Správne poplatky v zmysle zákona o správnych poplatkoch:
a) bez poplatku - Uzavretie manželstva medzi občanmi SR pred príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
b) 70,00 € - Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
c) 200,00 € - Uzavretie manželstva medzi cudzincami
d) 200,00 € - Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
e) 20,00 € - Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
f) 20,00 € - Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
g) 20,00 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
h) 70 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
i) 35 € - Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
Pozn: Od správnych poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od poplatkov podľa písmena e) a f) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matičným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
• Poplatok schválený Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši:
- 66 € - Poplatok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo určenej obradnej miestnosti
 Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni MsÚ.
Prílohy:  
- Žiadosť o uzavretie manželstva - vzor - tlačivo slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v Klientskom centre dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a podať
- Poučenie snúbencov - vzor  - ako súčasť žiadosti o uzavretie manželstva


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o uzavretrie manželstva

108. Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie

Názov úradného procesu:
Povolenie uzávierky premávky na miestnej komunikácii.
Popis:
Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie sa uskutočňuje v záujme bezpečnosti dopravy a ochrany stavu komunikácie pri jej zvláštnom užívaní.
Formulár:
Žiadosť o povolenie uzávierky z dôvodu:
–– zriadenia podzemného a nadzemného vedenia, vrátane vykonávania plánovaných opráv vedení,
–– iného zvláštneho užívania.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- vyplnená predtlač žiadosti o povolenie uzávierky,
- preukaz totožnosti občana,
- pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu,
- grafická príloha so zakreslením úseku uzávierky,
- vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši.
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Správny poplatok 66 €.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Opravné prostriedky:
Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť FO - uzávierka MK
  Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
  Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie

109. Vedenie osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ku ktorým došlo v cudzine u slovenských občanov:
- narodenie dieťaťa v cudzine,
- uzatvorenie manželstva v cudzine,
- úmrtie občana v cudzine.
Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.
UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list,  sobášny list alebo úmrtný list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
Potrebné doklady:
- rodný list z cudziny,
- sobášny list z cudziny,
- úmrtný list z cudziny,
- rodný list štátneho občana SR,
- občiansky preukaz,
- pri rodnom a úmrtnom liste aj sobášny list ak táto skutočnosť nastala.
Vybavuje:  Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia: spísanie zápisu na počkanie
Poplatok:  bez poplatku
Prílohy:  - Zápis o uzavretí manželstva   - vzor
- Zápis o narodení  - vzor
- Zápis o úmrtí - vzor 
Tlačivá slúžia len ako vzor, ktorý si doma vypísaný môžete priniesť na matričný úrad, matričný úrad však tlačivo musí opätovne vypísať strojom a tak odoslať.


  PRÍLOHY:
  Zápis o uzavretí manželstva
  Zápis o narodení
  Zápis o úmrtí
  Zápis o úmrtí

110. verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie bez zverejnenia

111. Vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóne)

Názov úradného procesu:
Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (pešej zóne).
Popis:
Pri vjazde s motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóny) sú vodiči povinní dodržiavať osobitné ustanovenia o cestnej premávke v pešej zóne § 59 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
-          Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
-          V pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo.
-          V pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

112. Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytových priestorov je vypracovávané k 31.5 v príslušnom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok. 
Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov je vypracovávané k 30.6.v príslušnom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok. 
Reklamáciu vyúčtovaní je možné podať do 15 dní od jeho doručenia. Vysvetlenie spôsobu vypracovania vyúčtovania ako aj jednotlivých platieb je podané v stránkové dni na oddelení správy bytov a nebytových priestorov.
 

113. Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana pre účely uzavretia manželstva

Osvedčenie o právnej spôsobilosti pre účely uzavretie manželstva v cudzine sa nevydáva, nahrádza ho čestné vyhlásenie urobené pred notárom.
Rodný list, vyhlásenie žiadateľa pred notárom musí mať príslušné overenia (vyžadované tou krajinou, v ktorej sa manželstvo uzatvára).
Matričný úrad vydáva potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine, kde potvrdzuje, že Slovenská republika od 1. 2. 2006 nevydáva toto osvedčenie.
Potrebné doklady:
- rodný list,
- platný občiansky preukaz.
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre 
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:5,00 €

114. Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Mestský úrad a Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš na základe písomnej žiadosti. 
Potrebné doklady:
- žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (tlačivo).
- občiansky preukaz, príp. pas (cudzinci)
- doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie rybárskeho lístka podľa položky 38 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón: 55 65 350, 55 65 351
 e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk, robert.smitka@mikulas.sk
Lehota vybavenia: na počkanie
Poplatok:
a./ týždenný rybársky lístok   1,50 €
b./ mesačný rybársky lístok   3 €
c./ ročný rybársky lístok     7 €
 d./ trojročný rybársky lístok 17 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
Od poplatku sú oslobodení:
 a./ žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
 b/ zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
 c/ odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
 d/ zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž,
 e/ osoby do 15 rokov.
 Zákony:   Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších zmien a doplnkov


  PRÍLOHY:
  žiadosť o vydanie rybárskeho lístka  

115. Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

Voličský preukaz vystaví poverený zamestnanec mestského úradu na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb, referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, príp. písomné splnomocnenie na prevzatie preukazu
Vybavuje:   pult č. 2 v Klientskom centre  - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o vydanie voličského preukazu (FO)
  OSOBNE

116. vyjadrenie k vydaniu osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva

Potrebné doklady:
- kópie pozemnoknižných  vložiek,
- list vlastníctva,
- geometrický plán,
- vyjadrenie osôb, resp. práv. nástupcov posledných vlastníkov.
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od predloženia dokladov.

117. Vykonanie poslednej rozlúčky so zosnulým

Občiansky obrad poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonáva v Dome smútku, vo výnimočných prípadoch aj v rodinnom dome zosnulého.
Pozostalí vybavujúci tento obrad komunikujú po zapísaní úmrtia občana s pohrebnými službami a s povereným zamestnancom Verejnoprospešných služieb v Liptovskom Mikuláši (ďalej len VPS), ktoré smútočnú rozlúčku v Dome smútku organizujú. Tento poverený zamestnanec VPS pripravuje obrad poslednej rozlúčky so zosnulým na základe žiadosti pozostalých, pričom akceptuje ich požiadavky, pripravuje smútočnú reč a odobierku od obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, zabezpečuje aj účinkujúcich na občianskom obrade -  poslanca – rečníka, speváka, hudobníka a recitátora.
Na žiadosť pozostalých zamestnanec organizujúci smútočnú rozlúčku pripraví smútočnú rozlúčku a vykoná ju aj na cirkevnom pohrebe.
Obrad poslednej rozlúčky sa vykonáva pre občanov mesta Liptovský Mikuláš bez poplatku.
Obrady poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonávajú podľa potreby, spravidla v pracovných dňoch v týždni.
Potrebné doklady: podklady pre spracovanie smútočnej rozlúčky
Vybavuje:   Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš
Doba vybavenia:  do 24 hodín
Poplatok:   bez poplatku
- bez poplatku – zosnulý občan s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš
- 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním občianskeho obradu poslednej rozlúčky so zosnulým pre zosnulého, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
Poplatok sa uhrádza v Dome smútku Pohrebným a cintorínskym službám mesta Liptovský Mikuláš.

118. Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu

Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu a služieb spojených s užívaním bytov, z nájmu a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a z nájmu za užívanie obytnej miestnosti.
 
V prípade evidovaného nedoplatku u jednotlivých nájomcov bytov, nebytových priestorov ako aj nájomcov obytných miestností, majú dlžníci možnosť splatiť vzniknutú pohľadávku v pravidelných mesačných splátkach. V prípade, že sa rozhodnú využiť možnosť posplácania nedoplatku formou splátok, písomne požiadajú prenajímateľa o uzavretie dohody o uznaní a splatení dlhu, prípadne ak je pohľadávka zabezpečená súdne, požiadajú o uzavretie splátkového kalendára. Jedná sa o bežnú písomnú žiadosť, obsahujúcu návrh výšky mesačnej splátky s uvedením presného termínu začatia splácania dlhu. Okrem uvedeného je nutné, aby žiadosť obsahovala meno, priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu ako aj uvedenie telefonického kontaktu.

119. Vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú

Bezplatné vypožičanie stacionárneho cykloboxu na niektorom zo stanovíšť na ul. M. R. Štefánika pri autobusovej stanici alebo na ul. Bernolákovej v Rohonciho záhrade.  Doba vypožičania je 1 rok. Mesto za vypožičanie cykloboxu požaduje zádržné, ktoré po ukončení doby vypožičania občanovi vráti. 
Formulár:
Žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana
Vybavuje:  
Oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev 
Lehota vybavenia:
Do 7 dní od podania žiadosti
Poplatky:
Zádržné 30€
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 40/1964 Zb. Obchodný zákonník 
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.


  PRÍLOHY:
  žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú  

120. Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho), úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  do 3 dní
Poplatok:   5 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

121. Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR

Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR vo veci platobnej disciplíny jednotlivým žiadateľom, nájomcom mestských bytov a nájomcom obytných miestností.
 
Potvrdenia o platobnej disciplíne sú vystavované jednotlivým žiadateľom do tlačív, ktoré si žiadatelia vyzdvihnú na ÚPSVaR. Jedná sa o špecifické tlačivá ÚPSVaR (pre účely poskytnutia dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky ...). Ostatné potvrdenia sú vystavované individuálne, a to podľa žiadostí nájomcov bytov a obytných miestností.

122. Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, v obvode ktorého nastalo úmrtie. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ďalej vystaví oznámenie o úmrtí pre - sociálnu poisťovňu, daňový úrad, okresný súd, register obyvateľov, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  a toto oznámenie aj odošle príslušným inštitúciám.  
Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa vydávajú príslušné pohrebné služby zabezpečujúce pohreb zosnulého.
Potrebné doklady:
- List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár 3 x – 2 tlačivá pre matriku a 1 pre pozostalých
- Občiansky preukaz zomrelého
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku

123. Zápis narodenia do matriky

Narodenie dieťaťa nahlási zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa dieťa narodilo matričnému úradu, v obvode ktorého sa zdravotnícke zariadenie nachádza. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, pridelí rodné číslo, vystaví rodný list, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej vystaví oznámenie o narodení pre zdravotnú poisťovňu (preukaz poistenca si  vybaví v poisťovni sama matka), oznámenie pre obec, v ktorej má matka dieťaťa trvalý pobyt. Matka dieťaťa na základe tohto oznámenia musí prihlásiť dieťa na konkrétnu adresu.
Potrebné doklady:
• Dieťa narodené v platnom manželstve:
- občiansky preukaz rodičov
- sobášny list
• Dieťa narodené slobodnej matke:
- občiansky preukaz
• Dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz
• Dieťa narodené vdove:
- úmrtný list zosnulého manžela,
- občiansky preukaz.
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  na počkanie – zápis novorodeného dieťaťa do matriky
Poplatok:
- bez poplatku – zápis novorodeného dieťaťa do matriky

124. Zmena mena alebo zmena priezviska

Matričný úrad vykonáva zmenu mena:
a) cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
b) mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
c) mena z dôvodu zmeny pohlavia.
Matričný úrad vykonáva zmenu priezviska:
a) po rozvode manželstva (od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva do 3. mesiacov bezplatne)
b) po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
c) spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
d) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
e) dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
f) z dôvodu zmeny pohlavia
g) maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení na priezvisko určené pre ich ostatné deti
h) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.
Matričný úrad vykonáva zápis o určení druhého a tretieho mena pre dieťa aj dospelú osobu, zrušenie zápisu druhého a tretieho mena a zmenu poradia mien.
Žiadosti o zmenu mien a priezvisk sa spisujú na matričnom úrade.
Potrebné doklady:
- žiadosť o zmenu mena a priezviska vydaná a spísaná na matričnom úrade
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  15 dní
Poplatok:   - nový rodný list – 5 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

125. Zmena sídla prevádzkarne

- predmetom je evidencia zmeny sídla obchodu/prevádzkarne
Formulár:
- vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa –obchodné meno, IČO, adresu pôvodnej prevádzkarne, adresu novej prevádzkarne, prevádzkový čas/

  PRÍLOHY:
  oznámenie o zmene sídla prevádzkarne

126. Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín

- predmetom je dlhodobá alebo sezónna úprava času predaja predajne/prevádzkarne
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN.
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o povolenie jednorázového predĺženia prevádzkového času (PO)

  LISTINNE:
  oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb

  OSOBNE

127. zmluva o vecnom bremene

Potrebné doklady:
- osobné údaje fyzickej osoby,
- výpis z obch. reg. právnickej osoby,
- geometrický plán,
- kolky k návrhu na vklad.
Lehota vybavenia:
- po schválení na porade primátora mesta.

128. zmluva o záložnom práve

Potrebné doklady:
- osobné údaje fyzickej osoby,
- výpis z obch. reg. právnickej osoby,
- kolky k návrhu na vklad.
Lehota vybavenia:
- po schválení na porade primátora mesta.

129. Zriadenie letnej terasy na verejnom priestranstve

Názov úradného procesu:
Zriadenie sezónneho alebo príležitostného odbytového strediska.
Popis:
Verejným priestranstvom sa v tomto prípade rozumie námestie (pešia zóna), spevnená plocha pred objektmi občianskeho vybavenia. Zabratím verejného priestranstva na predmetný účel je: umiestňovanie „letných terás“, „letných záhrad“ a „átrií“ na verejnom priestranstve, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni poskytujúcej rovnaké pohostinské služby.
Formulár:
Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na verejnom priestranstve.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
- nájomnú zmluvu na nebytové priestory, v ktorých je zriadená prevádzkareň záujemcu o zabratie verejného priestranstva, ak nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
- grafická situácia umiestnenia sezónnej terasy na verejnom priestranstve s návrhom rozmiestnenia stolov, stoličiek a slnečníkov, vrátane nevyhnutného mobiliáru, s písomným súhlasom architekta mesta.
Lehota vybavenia:
Do 7 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Daň za užívanie verejného priestranstva pod všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.

  PRÍLOHY:
  Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP

130. Zriadenie vyhradeného parkoviska

Názov úradného procesu:
Vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovacie miesto.
Popis:
Žiadosť sa podáva v prípade potreby vyhradiť parkovacie miesto
- v obytnej zóne pre vozidlo, ktorého držiteľom (alebo užívateľom) je zdravotne ťažko postihnutá osoba,
- na verejnom priestranstve pre určité vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
- pre vozidlo TAXISLUŽBY.
Formulár:
Oznámenie – trvalé parkovanie motorových vozidiel.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana alebo splnomocneného zástupcu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikajúcej podľa osobitných predpisov,
- preukaz osobitného označenia vozidla vydaný krajským úradom, alebo parkovací preukaz vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
- osvedčenie o evidencii vozidla (k nahliadnutiu).
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správneho poplatku. Daň za vyhradenie priestoru ako parkovisko pre určité vozidlo je určená vo všeobecne záväznom nariadení mesta.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 2/1994 o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách.
Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.

  PRÍLOHY:
  Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
  Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  

131. Zriaďovanie vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Názov úradného procesu:
Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
Popis:
Predmetom podania je vybudovanie prístupovej komunikácie z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
Formulár:
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana,
- pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu
- list vlastníctva (priľahlej nehnuteľnosti, napájaného objektu),
- situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením vjazdu,
- projekt organizácie dopravy – návrh dopravného značenia, musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby,
- vyjadrenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu,
- technická správa vypracovaná projektantom s oprávnením na dopravné stavby, Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, od dopravného významu dotknutej komunikácie. Stanovuje sa individuálne.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Opravné prostriedky:
Na rozhodovanie o pripojení účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
  Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu

132. Zrušenie prevádzky

- predmetom je evidencia zrušených obchodov/prevádzkarní
Formulár:
- oznámenie o zrušení prevádzkarne

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne (PO)

  LISTINNE:
  oznámenie o zrušení prevádzkarne

  OSOBNE

133. Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu trvalý pobyt zruší podľa zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 454/2004 Z. z. v týchto prípadoch:
 
a) po doručení odhlasovacieho lístku z ohlasovne pobytu v inom meste či obci (keď sa občan mesta prihlási na trvalý pobyt do iného mesta či obce, ohlasovňa príslušná pre jeho nový trvalý pobyt zašle občanom vyplnené a ním podpísané tlačivo, odhlasovací lístok, do ohlasovne jeho bývalého trvalého pobytu, táto ho následne zo svojej evidencie vyradí a zruší mu v meste trvalý pobyt) - § 10 písm. d) zákona 
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3 zákona,
     (1) Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
     (3) Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň uvedený na odhlasovacom lístku.
d) ak prihlásenie k trvalému pobytu bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá v budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka.
g) ak budova zanikla.  
 

Potrebné doklady:
-- návrh na zrušenie trvalého pobytu – vzor – tlačivo je potrebné odovzdať pri návšteve Klientskeho centra  vyplnené a podpísané
-- ostatné doklady – viď v tlačive návrhu na zrušenie trvalého pobytu 
Vybavuje: pult č. 1 a 2 v Klientskom centre  - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: bez poplatku
Prílohy: Návrh na zrušenie trvalého pobytu - vzor


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Zrušenie trvalého pobytu


  LISTINNE:
  Návrh na zrušenie trvalého pobytu  

  OSOBNE

134. Zrušenie záložného práva na byt zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš v katastri nehnuteľností

Záložné právo zriadené na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu v prospech mesta Lipt. Mikuláš

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o zrušenie záložného práva k bytu zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš s uvedením č. zmluvy a s odôvodnením a prílohami (doklad o zaplatení kúpnej ceny vrátane poskytnutej 30 % zľavy resp. kúpna zmluva)
-- súhlas k použitiu osobných údajov žiadateľa

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

135. šport, oznamovacia povinnosť, športové podujatie

Základnou povinnosťou každého organizátora verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí je písomne oznámiť (oznamovacia povinnosť) mestu zámer zorganizovať podujatie a to najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Na základe tohto oznámenia môžu dané subjekty konať v zmysle zákona. Žiadame všetkých usporiadateľov predmetných podujatí o dodržiavanie ustanovení zákona a plnenie oznamovacej povinnosti.
Mesto má v zmysle ods. (4) § 8 uvedeného zákona povinnosť vykonávať dozor na organizovaných športových podujatiach na území mesta. Dozorným orgánom z poverenia primátora mesta je Mestská polícia Liptovský Mikuláš.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Oznámenie o organizovaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia (FO)
Oznámenie o organizovaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia (PO)

  LISTINNE:
  Oznamovacia povinnosť športového podujatia  

  OSOBNE

136. Žiadosť o POVOLENIE stacionárneho ZDROJA - malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Rozhodnutie na povolenie zdroja podľa § 27 zákona č. 146/2023 Z.z. vydáva mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe písomnej žiadosti. 
Povolenie zdroja sa nevydáva pre malý zdroj používaný na vykurovanie domácností (kotol, krb,...) s celkovým menovitým tepelným príkonom < 0,1 MW.
Potrebné doklady: 
- žiadosť o povolenie zdroja (tlačivo)
- projektová dokumentácia
- splnomocnenie (ak žiadateľ nie je aj vlastník nehnuteľnosti)
- územnoplánovacia informácia alebo súhlas s umiestnením predmetného malého zdroja v danej lokalite
- kópia vydaného súhlasu mesta k povoleniu stavby stacionárneho zdroja (ak stavba podlieha stavebnému konaniu)
- stanovisko stavebného úradu o tom, že stavba nepodlieha stavebnému povoleniu v zmysle platných právnych predpisov (ak stavba nepodlieha stavebnému konaniu)
- doklad o zaplatení správneho poplatku
Vybavuje:  Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón: 044/ 55 65 351
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia:  30 dní
Poplatok:        30,- €  - povolenie novobudovaného MZZO pre právnické osoby a FO-podnikateľov
15,- € - povolenie na zmenu podmienok povolenia zdroja (zmena palív, surovín,  technologických zariadení,...)
Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
 


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia  

137. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomnej žiadosti na stavby, ktoré neboli začaté.
Potrebné doklady :
 • Fotokópia stavebného povolenia
 • Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č 145/1995 Z.z.  o  správnych poplatkoch  v znení neskorších  predpisov - Stavebná správa v položke 60a písmená a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre    
právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur
fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
 • 3x Projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov
 • Doklady, ktorými sa preukazujú iné práva k pozemkom a stavbám:
podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzné stanoviská dotknutých orgánov podľa § 140a ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov- tie, ktoré stratili platnosť

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  

138. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomnej žiadosti pre stavby, s ktorými bolo začaté, predlžuje sa len termín dokončenia.
Potrebné doklady :
 • Fotokópia stavebného povolenia
 • Fotodokumentácia štádia rozostavanosti stavby
 • Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov :
 • Položka 60a písm. g) - Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  10eur
 • Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  

139. Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
Potrebné doklady :
 • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v 3 vyhotoveniach
 • doklad o inom vzťahu k stavebnému pozemku (ak žiadateľ nie je vlastníkom stavebného pozemku a na liste vlastníctva uvedeného pozemku nie je evidované žiadne jeho právo - § 139, odst. 1 stav. zákona  - nájomná zmluva, vecné bremeno, zmluva o budúcej zmluve a pod. ),
 • geometrický plán zamerania stavby/porealizačné zameranie stavby,
 • doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy, stanoviská a posúdenia podľa osobitných predpisov, podľa upresnenia stavebného úradu
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní
 • ďalšie doklady podľa charakteru stavby


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie  

140. Žiadosť o prijatie do zamestnania

Záujemcovia o prijatie do zamestnania na mestskom úrade, spoločnom obecnom úrade, školách a školských zariadeniach, tiež zamestnanie ako opatrovateľ(ka) môžu podať žiadosť o prijatie do zamestnania.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o zamestnanie, písomný súhlas so spracúvaním a evidovaním osobných údajov na účel prípadného prijatia do zamestnania po dobu najmenej jedného roka

Doba vybavenia: do 15 dní
Poplatky: bez poplatku

141. Žiadosť o SÚHLAS na vydanie POVOLENIA STAVBY malého ZDROJA znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Záväzné stanovisko o povolení stavby MZZO podľa § 26 ods. 1  písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. vydáva mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe písomnej žiadosti. 
Malým zdrojom sú:
 1. technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,
 2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín, produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja alebo  nie sú osobitnou činnosťou.
V prípade pochybností o tom, či ide o malý alebo stredný zdroj rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Potrebné doklady:
 -žiadosť o súhlas na vydanie povolenia stavby MZZO (tlačivo)
-projektová dokumentácia k stavebnému konaniu (bude vrátená)
-splnomocnenie (ak žiadateľ nie je vlastník nehnuteľnosti)
Vybavuje:  Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón:  044/55 65 351
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia:  5 - 30 dní
Poplatok:  bez poplatku
Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
   PRÍLOHY:
  Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia  

142. Žiadosť o súhlas na trvalé užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Záväzné stanovisko na trvalé užívanie MZZO podľa § 26 ods. 1  písm. c) zákona č. 146/2023 Z.z. vydáva mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe písomnej žiadosti. 
Potrebné doklady: 
- žiadosť o súhlas na trvalé užívanie MZZO (tlačivo)
- doklad preukazujúci zhodu vlastností od zariadenia (certifikát) s technickými parametrami
- kópiu vydaného súhlasu mesta k povoleniu stavby MZZO
- potvrdenie o preskúšaní komína
- správa o odbornej  prehliadke a skúške plynového zariadenia (v prípade plynových zariadení)
- splnomocnenie (ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti)
Vybavuje:  Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón: 044/ 55 65 351
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia:  5 - 30 dní
Poplatok:  bez poplatku
Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
 


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia  

143. Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² (jednoduchá stavba)

Stavebné povolenie vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti. Reklamnú stavbu možno uskutočniť až po právoplatnosti vydaného rozhodnutia.
Potrebné doklady:
- list vlastníctva (originál) 
- kópia z katastrálnej mapy (originál)
- splnomocnenie (v prípade zastupovania stavebníka v konaní)
-  súhlas vlastníka nehnuteľnosti
(iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 stavebného zákona - list vlastníctva pre pôvodného navrhovateľa - k pozemkom - k stavbám a iné právo (- LV+ Nájomná zmluva; LV+ Dohoda o zriadení vecného bremena; LV + Zmluva o budúcej kúpnej zmluve atď. )
-  3 x dokumentácia obsahujúca návrh reklamnej stavby  a jednoduchý náčrt jej umiestnenia v primeranej mierke, ( v meste L.Mikuláš 2x)
Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu reklamnej stavby  potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo k nej pripojí:
- náčrt alebo  fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia reklamnej stavby  do priestoru a jej  výtvarné riešenie.
- technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby a jej  inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia (ak ide o svetelné zariadenia, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie),
- doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
- údaje o tom, či sa prevádzka  reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom a pod. 
- vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru nad stavbou uskutočňovanou svojpomocne (fotokópia osvedčenia)
- osvedčenie projektanta
- výpis z obchodného registra zhotoviteľa stavby, resp. živnostenský list
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov najmä :
- z orgánov verejnej správy :
I. cestný správny orgán iba pri umiestnení reklamnej stavby na alebo v cestnom ochrannom pásme pozemnej komunikácie, 
II. správca komunikácie iba pri umiestnení reklamnej stavby na pozemnej komunikácii, 
III. dopravný inšpektorát k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
IV. krajský pamiatkový úrad pri ochrane pamiatkového fondu, 
- z vlastníkov sietí a zariadenia technického vybavenia územia 
I. verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
II. elektrického vedenia a elektrickej stanice, 
III. plynárenských zariadení a plynovodov, 
IV. rozvody tepla, telekomunikačné vedenia
- všetky prílohy v zmysle vyhlášky 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za každú jednotlivú stavbu, ktorej najväčšia informačná plocha je:
od 3 m2  do 20 m2 vrátane - 60 eur, od 20 m2 vrátane -150 eur.
 


  PRÍLOHY:
  žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2  

144. Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomnej žiadosti.
Potrebné doklady :
 • 3x Projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov
 • Doklady, ktorými sa preukazujú iné práva k pozemkom a stavbám:
ak o povolenie nadstavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác na stavbe žiada jej nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke práva alebo iné práva k pozemku alebo stavbe (§139 ods. 1 stavebného zákona) predloží tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, ak žiada o povolenie dočasnej stavby.
 • Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že zabezpečuje odborné vedenie uskutočňovania stavby,
 • Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzné stanoviská dotknutých orgánov podľa § 140a ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov:
  doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody a pod., záväzné stanovisko mesta/obce ako orgánu územného plánovania).
 • Územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán ako stavebný úrad príslušný na stavebné konanie.
 
 

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní  

145. Žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla) budove

Rozhodnutie, oznámenie o určení súpisného čísla (orientačného čísla) stavbe (budove) vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:
-- žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla)
-- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohoda budúcej kúpnej zmluve . . .)
-- kolaudačné rozhodnutieSpôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (FO)
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (PO)

  LISTINNE:
  Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  

  OSOBNE

146. Žiadosť o výrub drevín na súkromnom pozemku

Rozhodnutie o výrube drevín na súkromnom pozemku vydáva Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe písomnej žiadosti.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje:
 - na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
 - na obnovu produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 - na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách,
 - pri hrozbe bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, s tým, že takýto výrub je nevyhnutné oznámiť na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Potrebné doklady :
 - žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta (tlačivo)
 - výpis z evidencie nehnuteľnosti, list vlastníctva, alebo iný doklad o vlastníctve pozemkov, na ktorých dreviny rastú
 - súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 - kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres so zakreslením drevín, ktorých výrub sa vyžaduje
-  doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti vo výške 10 €/fyzické osoby, 100 €/ právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov

Vybavuje:   Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón :   5565350, 5565351
 e-mail :   m.losonska@mikulas.sk
Lehota vybavenia :  30 dní
Poplatok : 10 € fyzické osoby
100 € právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie
Zákony:  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
Vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta

147. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Liptovský Mikuláš a údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu) zabezpečuje Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, so stanoviskom dotknutých vlastníkov bytov.
Potrebné doklady :
 - žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta a údržbu verejnej zelene (tlačivo),
 - situačný nákres,
 - stanovisko dotknutých vlastníkov bytov
 - pri podaní žiadosti o výrub drevín doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 € / fyzické osoby, 100 €/ právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
Vybavuje:   Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
 Telefón :   5565350, 5565351
 e-mail :   m.losonska@mikulas.sk
Lehota vybavenia :  30 dní
Poplatok : pri podaní žiadosti o výrub drevín 10 € fyzické osoby, 100 € právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie
Zákony:  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
Vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o zásah do verejnej zelene (FO)
Žiadosť o zásah do verejnej zelene (PO)

  LISTINNE:
  Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni

  OSOBNE

148. Žiadosť o vyhľadanie dokladov  PRÍLOHY:
  Žiadosť o vyhľadanie dokladov  

149. Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov

Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:
-- žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budovSpôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel (FO)
Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel (PO)   OSOBNE

150. Žiadosť o zmenu súpisného čísla (orientačného čísla) budovy

Rozhodnutie, oznámenie o zmene súpisného čísla (orientačného čísla) stavbe (budove) vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:
-- žiadosť o zmenu súpisného čísla (orientačného čísla)
-- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohoda budúcej kúpnej zmluve . . .)
-- kolaudačné rozhodnutieSpôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla (FO)
Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla (PO)

  LISTINNE:
  Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  

  OSOBNE

151. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby

Rozhodnutie o zmene trvania reklamnej stavby vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
Potrebné doklady:
• Právoplatné stavebné povolenie - originál
• Doklad preukazujúci oprávnenosť žiadateľa k predloženiu žiadosti o zmenu trvania reklamnej stavby
• Doklady, ktorými navrhovateľ preukáže, že je vlastníkom pozemkov alebo stavieb ktorých sa zmena týka, alebo že má k pozemkom či stavbám iné právo, - list vlastníctva pre pôvodného navrhovateľa - k pozemkom - k stavbám a iné právo (- LV+ Nájomná zmluva; LV+ Dohoda o zriadení vecného bremena; LV + Zmluva o budúcej kúpnej zmluve atď. )
• Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list
• Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške podľa zákona. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v zn. n. p. ,   položky 60a písm. b):
Reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ......60 €
Reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150 €
Upozornenie:
1.  Povolenie zmeny trvania v zmysle stavebného zákona pre reklamnú stavbu vydáva mesto  ako príslušný stavebný úrad.
2.  Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby musí byť podaná v čase platnosti povolenia reklamnej stavby- minimálne 30 dní pred uplynutím platnosti .
3.  Povolenie zmeny môže byť vydané len po zaplatení príslušného správneho poplatku v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  

152. Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla) budovy

Rozhodnutie, oznámenie o zrušení súpisného čísla (orientačného čísla) stavbe (budove) vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:
-- žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla)
-- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohoda budúcej kúpnej zmluve . . .)
-- kolaudačné rozhodnutieSpôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (FO)
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (PO)

  LISTINNE:
  Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  

  OSOBNE

153. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie

- žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie - stanovenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

  PRÍLOHY:
  žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie

154. žiadosť o vrátenie dane/poplatku

Podanie žiadosti o vrátenie pomernej časti dane/poplatku

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o vrátenie dane/poplatku (FO)
Žiadosť o vrátenie dane/poplatku (PO)

  LISTINNE:
  žiadosť o vrátenie dane/poplatku

  OSOBNE

155. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku

žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Potrebné doklady: 
- kópia katastrálnej mapy s vyznačením pozemku, ktorý je predmetom žiadosti 
- výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva na pozemok, ktorý je predmetom žiadosti  PRÍLOHY:
  žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku

156. žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania podľa zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.


  PRÍLOHY:
  žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania